Περιήγηση: Κίνα

Διεθνή
Υπουργείο Άμυνας Κίνας: Το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι έξι πολεμικά πλοία βρίσκονται στη Μέση Ανατολή

Το κινε­ζι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι έξι πλοία του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού επι­χει­ρούν στην περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής, δηλώ­νο­ντας με αυτόν τον τρόπο…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Ένας “κύκλος” έκλεισε — ένας νέος ανοίγει

Πέρα­σαν 10 χρό­νια από τότε που το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε στη συγκρό­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ), όπου συμ­με­τεί­χαν 31 Κομμουνιστικά…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Διεθνή
Η Κίνα ανακοίνωσε πως αποκάλυψε «υπόθεση κατασκοπείας» επ’ ωφελεία της CIA

Οι αρχές της Κίνας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα πως πρό­σφα­τα ανα­κά­λυ­ψαν «υπό­θε­ση κατα­σκο­πεί­ας» επ’ ωφε­λεία της κεντρι­κής υπη­ρε­σί­ας πλη­ρο­φο­ριών των ΗΠΑ, της…

Διεθνή
Η Κίνα «εναντιώνεται» στις «κινήσεις» του NATO στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού

Η Κίνα ενα­ντιώ­νε­ται σθε­να­ρά στις «κινή­σεις του NATO προς ανα­το­λάς, στην περι­φέ­ρεια Ασί­ας-Ειρη­νι­κού» και προει­δο­ποιεί πως οποια­δή­πο­τε ενέρ­γεια απει­λή­σει τα…