Περιήγηση: ΚΚ Χιλής

Διεθνή
Κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον παλαιστινιακό λαό

Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από την περιο­χή της Μέσης Ανα­το­λής και όλο τον κόσμο εκφρά­ζουν με ανα­κοι­νώ­σεις τους αλλη­λεγ­γύη στον Παλαι­στι­νια­κό λαό και…

Απόψεις
Η Χιλή «ξύπνησε»;

Με τον παρα­πά­νω τίτλο, αλλά χωρίς ερω­τη­μα­τι­κά το πρα­κτο­ρείο Pressenza (από Ελλά­δα και Χιλή, όπως γρά­φει) προ­σπα­θεί να κάνει μια…

Διεθνή
Χιλή: Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλευρό των λαϊκών διαδηλώσεων, καταδικάζει την κυβερνητική καταστολή

Την βίαιη κατα­στο­λή στην οποία έχει κατα­φύ­γει τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες η κυβέρ­νη­ση Πινιέ­ρα κατα­δι­κά­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Χιλής, δηλώνοντας…