Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας

Επικαιρότητα
«Λαϊκή Συσπείρωση Αθήνας»: Ψέματα Μπακογιάννη για το ψήφισμα συμπαράστασης στον Φρ. Μπελέρη

Καταγ­γε­λία της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» Αθή­νας για τα ψέμα­τα Μπα­κο­γιάν­νη για το ψήφι­σμα συμπα­ρά­στα­σης στον Φρέ­ντι Μπε­λέ­ρη. Ανα­φέ­ρει: «Καταγ­γέλ­λου­με τα ψέματα…

Κοινωνία
Νέο κύμα ρουσφετολογικών προσλήψεων στο δήμο καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας

Το «νέο κύμα ρου­σφε­το­λο­γι­κών προ­σλή­ψε­ων στο δήμο Αθη­ναί­ων» καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Αθή­νας. Όπως ανα­φέ­ρει, «τρεις νέες…

Επικαιρότητα
Νίκος Σοφιανός (ΚΚΕ): «Εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, κι εμείς μετράμε ανθρώπινες ζωές…» (VIDEO)

Στη συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Αθή­νας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε τη Δευ­τέ­ρα 13 Μάρ­τη 2023, ο Νίκος Σοφια­νός, μέλος του ΠΓ της ΚΕ…

Επικαιρότητα
Δήμος Αθηναίων: Να γίνει αντισεισμικός έλεγχος κτιρίων και επιθεώρηση θεμελίων ζητά η «Λαϊκή Συσπείρωση»

Να γίνει αντι­σει­σμι­κός έλεγ­χος στις πολυ­κα­τοι­κί­ες της Αθή­νας που είναι προ του ’70 και να γίνει επι­θε­ώ­ρη­ση των θεμε­λί­ων ζήτησε…

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Καμιά ανοχή στις πιάτσες του θανάτου — Εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης των χρηστών

«Καμία ανο­χή στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση και στις πολι­τι­κές που την συντη­ρούν. Απέ­να­ντι μας δεν είναι ο χρή­στης, αλλά το σύστη­μα που…

Επικαιρότητα
Δήμος Αθηναίων: Εν μέσω κρίσης, θα δαπανήσει 712 χιλιάδες ευρώ για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις!!

Στο υπέ­ρο­γκο ποσό των 712 χιλιά­δων ευρώ, προ ΦΠΑ, ανέρ­χε­ται ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του Δήμου Αθη­ναί­ων για τις φετι­νές Χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες εκδηλώσεις.…

Κοινωνία
Νίκος Σοφιανός: «Η δημοτική Αρχή απαντά με καταστολή, αδιαφορώντας για τη δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων»

Μια σει­ρά από σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας των κατοί­κων και των εργα­ζο­μέ­νων της πόλης έθε­σε η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, στη συνεδρίαση…

Επικαιρότητα
Κ. Μπακογιάννης: «Τροχονόμος» μεγαλοξενοδόχων και μεγαλεμπόρων, λαγός της κυβερνητικής καταστολής

Μία ακό­μα αντι­λαϊ­κή παρέμ­βα­ση από τον δήμαρ­χο Αθή­νας Κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Εσω­τε­ρι­κών, Μάκη Βορί­δη και…