Περιήγηση: Νίκος Καζαντζάκης

Πρόσωπα
Νίκος Καζαντζάκης, αξιώθηκε παγκόσμια αναγνώριση

Στις 26 Οκτω­βρί­ου 1957 πεθαί­νει ο Νίκος Καζαν­τζά­κης. Μια πολυ­σύν­θε­τη πνευ­μα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα: ποι­η­τής, μυθι­στο­ριο­γρά­φος, δρα­μα­τι­κός συγ­γρα­φέ­ας, δοκι­μιο­γρά­φος. Γεν­νή­θη­κε το 1883…

Κινηματογράφος
3 Μαρτίου 1965: Η ταινία «Ο Αλέξης Ζορμπάς» κάνει πρεμιέρα στη Δ. Ευρώπη (Παρίσι)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η ται­νία Αλέ­ξης Ζορ­μπάς (Zorba the Greek) είναι διά­ση­μη ται­νία Βρε­τα­νο­ελ­λη­νι­κής παρα­γω­γής του 1964 σε σκη­νο­θε­σία του Μιχά­λη Κακογιάννη…

Πρόσωπα
Νίκος Καζαντζάκης

Στις 18 Φεβρουα­ρί­ου του 1883 στο Ηρά­κλειο Κρή­της γεν­νή­θη­κε ο λογο­τέ­χνης Νίκος Καζαν­τζά­κης. Σπού­δα­σε Νομι­κή στην Αθή­να (1902–1906), και μετα­πτυ­χια­κά στο…