Περιήγηση: Νίκος Σοφιανός

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν. Σοφιανός (ΚΚΕ): Οι καπιταλιστές παίρνουν τα σπίτια του λαού με νόμους ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ (VIDEO)

Κανέ­νας δεν πρέ­πει να φοβά­ται, μπο­ρού­με να απο­τρέ­ψου­με τους πλει­στη­ρια­σμούς, να διεκ­δι­κή­σου­με αυξή­σεις, να τους κάνου­με τη ζωή δύσκο­λη όπως…

Κοινωνία
Νίκος Σοφιανός: «Η δημοτική Αρχή απαντά με καταστολή, αδιαφορώντας για τη δύσκολη καθημερινότητα των κατοίκων»

Μια σει­ρά από σημα­ντι­κά ζητή­μα­τα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας των κατοί­κων και των εργα­ζο­μέ­νων της πόλης έθε­σε η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση, στη συνεδρίαση…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Νίκος Σοφιανός: Να αξιοποιηθούν όλες οι εγχώριες πηγές ενέργειας για φθηνό ρεύμα

Την «επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται από το 2011 μέχρι σήμε­ρα και η οποία προ­χώ­ρη­σε στην απο­λι­γνι­το­ποί­η­ση, θεώ­ρη­σε στρα­τη­γι­κό καύ­σι­μο το…