Περιήγηση: Νεκρά παιδιά

Κοινωνία
Θάνατος Τζωρτζίνας: Ορίστηκε ειδικός ιατροδικαστής να συνδράμει την ανακρίτρια στην διερεύνηση της υπόθεσης

Επι­στή­μο­νας με εξει­δι­κευ­μέ­νες γνώ­σεις θα συν­δρά­μει στο έργο της κύριας ανά­κρι­σης που διε­νερ­γεί η ανα­κρί­τρια Χρι­στί­να Σαλά­πα για τη δολοφονία…

Απόψεις
“Ηθικός πανικός” και μιντιακές αναπαραστάσεις στην Ελλάδα της κρίσης

Γρά­φει η Βασι­λι­κή Παπα­γε­ωρ­γί­ου // Εθνο­λό­γος-Κοι­νω­νι­κή Ανθρω­πο­λό­γος, Δρ Εργα­σια­κή Σύμ­βου­λος Ανέρ­γων, ΟΑΕΔ Στην ται­νία της Φίνος Φιλμ, “Νόμος 4000”, ένας…

Κοινωνία
Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέες λεπτομερείς ιατροδικαστικές εκθέσεις για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας ζητούν οι εισαγγελείς

Την σύντα­ξη νέας λεπτο­με­ρούς ιατρο­δι­κα­στι­κής εξέ­τα­σης για τους δύο θανά­τους των μικρό­τε­ρων παι­διών της οικο­γέ­νειας Δασκα­λά­κη, παρήγ­γει­λαν οι εισαγ­γε­λείς που…

Επικαιρότητα
Εντολή για άνοιγμα του τάφου της Τζωρτζίνας για να ανασυρθεί το τάμπλετ της 9χρονης

“Τα επό­με­να σημα­ντι­κά στοι­χεία στην υπό­θε­ση της Ρού­λας Πισπι­ρί­γκου ανα­μέ­νο­νται από την εξέ­τα­ση των ψηφια­κών μέσων της. Οι ανα­ζη­τή­σεις της…

Επικαιρότητα
Σε ειδικό κελί στις φυλακές Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας κρατείται η Ρούλα Πισπιρίγκου

 Σε ειδι­κά δια­μορ­φω­μέ­νο κελί και σε απο­μό­νω­ση, προ­κει­μέ­νου να παρέ­χε­ται από­λυ­τη ασφά­λεια, στις φυλα­κές Κορυ­δαλ­λού, κρα­τεί­ται η 33χρονη Ρού­λα Πισπιρίγκου,…

Επικαιρότητα
Ρούλα Πισπιρίγκου: Τι απάντησε σε κρίσιμα ερωτήματα κατά την απολογία της η μητέρα της 9χρονης Τζωρτζίνας

Ενώ­πιον του Εισαγ­γε­λέα Προ­φυ­λα­κί­σε­ων βρί­σκε­ται η Ρού­λα Πισπι­ρί­γκου, κατη­γο­ρού­με­νη για τη δολο­φο­νία της 9χρονης Τζωρ­τζί­νας, η οποία ολο­κλή­ρω­σε την απολογία…

Ατέχνως
Ρούλα Πισπιρίγκου: Με αρνητική θέση έναντι της κατηγορίας ότι δολοφόνησε την Τζωρτζίνα σήμερα στην ανακρίτρια

Αντι­μέ­τω­πη με ένα κατη­γο­ρη­τή­ριο που της προ­σά­πτει ότι δολο­φό­νη­σε την πρω­τό­το­κη κόρη της ενώ η 9χρονη Τζωρ­τζί­να νοση­λευό­ταν, η 33χρονη…