Περιήγηση: Νικολάς Μαδούρο

Διεθνή
Βενεζουέλα: Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση κλιμακώνει την πρόκληση διορίζοντας δοτή ηγεσία στο ΚΚ Βενεζουέλας

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό κόμ­μα Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PSUV), κλι­μα­κώ­νο­ντας την επί­θε­ση στο ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV), μέσω του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου προ­χώ­ρη­σε στην ανοι­χτή επέμβαση…

Διεθνή
Ανοιχτή επιστολή Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων στον Πρόεδρο Μαδούρο: Να σταματήσουν οι επιθέσεις στο ΚΚ Βενεζουέλας

Ανοι­χτή επι­στο­λή στον Πρό­ε­δρο της Βενε­ζου­έ­λας Νικο­λάς Μαδού­ρο απευ­θύ­νουν Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απ’ όλο τον κόσμο, με αφορ­μή την…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο επέμβασης στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενω­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) και ο Πρό­ε­δρος της χώρας Ν. Μαδού­ρο κλι­μα­κώ­νουν την επί­θε­σή τους…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Μαδούρο βάζει στο στόχαστρο τους εργατικούς αγώνες

Κλι­μα­κώ­νο­νται διώ­ξεις κατά πρω­το­πό­ρων συν­δι­κα­λι­στών Την αντι­λαϊ­κή της επί­θε­ση κλι­μα­κώ­νει σε όλα τα μέτω­πα η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρ­νη­ση του Ν. Μαδούρο…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Καταγγέλλει ενορχηστρωμένη προβοκάτσια από το κυβερνών κόμμα Μαδούρο

Το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV) και οι περι­φε­ρεια­κές οργα­νώ­σεις του Κόμ­μα­τος καταγ­γέλ­λουν την ενορ­χη­στρω­μέ­νη επί­θε­ση που έστη­σε το κυβερ­νών σοσιαλδημοκρατικό…

Διεθνή
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ: Αντιλαϊκή κάθε είδους διαχείριση του καπιταλισμού

Πρό­σφα­τα αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ βρέ­θη­κε στο Καρά­κας, πρω­τεύ­ου­σα της Βενε­ζου­έ­λας, μετά από πρό­σκλη­ση του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Βενε­ζου­έ­λας (ΚΚΒ). Δια­σχί­ζο­ντας τους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας εκείνο…

Διεθνή
16ο Συνέδριο ΚΚ Βενεζουέλας: Σε γραμμή ρήξης με τη σοσιαλδημοκρατική διαχείριση του συστήματος, για την υπεράσπιση των εργατικών και λαϊκών αγώνων

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν τα χαρά­μα­τα της 6ης Νοέμ­βρη 2022 οι εργα­σί­ες του σημα­ντι­κού 16ου Συνε­δρί­ου του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, το οποίο χάρα­ξε την…