Περιήγηση: Νικολάς Μαδούρο

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Η κυβέρνηση Μαδούρο δεν είναι σοσιαλιστική — Ουδέποτε υπήρξε σοσιαλισμός στη χώρα»

Μια εξαι­ρε­τι­κά ενδια­φέ­ρου­σα συνέ­ντευ­ξη παρα­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα στο περιο­δι­κό «Contrapunto» το μέλος του Πολι­τι­κού Γρα­φεί­ου της ΚΕ του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας (PCV)…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: «Συμφωνία μεταξύ ελίτ» οι συνομιλίες Μαδούρο-αντιπολίτευσης στο Μεξικό

«Συμ­φω­νία των ελίτ». Έτσι χαρα­κτη­ρί­ζει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Βενε­ζου­έ­λας (PCV) το «μνη­μό­νιο κατα­νό­η­σης» στο οποίο κατέ­λη­ξαν η σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή κυβέρνηση…

Διεθνή
Όσκαρ Φιγκέρα: «Μια νέα συμμαχία ελίτ έχει δημιουργηθεί στη Βενεζουέλα»

Οι υπο­στη­ρι­κτές του Νικο­λάς Μαδού­ρο τον έχουν χαρα­κτη­ρί­σει «προ­δό­τη», «μεν­σε­βί­κο», «διχα­στι­κό» … Όχι, δεν πρό­κει­ται για κάποιον ακρο­δε­ξιό πολι­τι­κό η…

Διεθνή
Κοινή Ανακοίνωση: Οι συκοφαντίες και οι απειλές ενάντια στο ΚΚ Βενεζουέλας είναι απαράδεκτες

Στην κοι­νή ανα­κοί­νω­ση που έχουν υπο­γρά­ψει έως τώρα 40 Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα, σημειώ­νουν: «Τα κόμ­μα­τα, που υπο­γρά­φου­με αυτή την…

Διεθνή
Κομμουνιστικό Κόμμα Βενεζουέλας: «Πρόεδρε Μαδούρο, είσαι με την εργατική τάξη ή με τους καπιταλιστές;»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Οι κοι­νο­βου­λευ­τι­κές εκλο­γές που διε­ξή­χθη­σαν στη Βενε­ζου­έ­λα τον περα­σμέ­νο Δεκέμ­βρη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν μέσα σε συν­θή­κες έντα­σης της ιμπεριαλιστικής…