Περιήγηση: ΠΑΜΕ

Πολιτική
ΠΑΜΕ: Δε θα περάσει η συνειδητή προσπάθεια φίμωσης της φωνής των συνδικάτων

Την προ­σπά­θεια απο­σιώ­πη­σης της δρά­σης των Συν­δι­κά­των από την συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης, ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο καρ­μα­νιό­λα που…

Κοινωνία
Featured Video Play Icon
ΠΑΜΕ — Εργατικά σωματεία: Μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και συνέντευξη τύπου στο υπ. Εργασίας ενάντια στο αντεργατικό έκτρωμα (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Μαζι­κή παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποιεί­ται αυτή την ώρα από Ομο­σπον­δί­ες, Εργα­τι­κά Κέντρα και Συν­δι­κά­τα, δίνο­ντας συνέ­χεια στις αγω­νι­στι­κές δράσεις…

Επικαιρότητα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ _ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ: Μήνυμα αγωνιστικού ξεσηκωμού ενάντια στον αντεργατικό όλεθρο — Το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη το συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Η από­φα­ση των εργα­ζο­μέ­νων το συλ­λα­λη­τή­ριο ενό­ψει της ΔΕΘ, το Σάβ­βα­το 9 Σεπτέμ­βρη, στις 5.30 μ.μ., στην πλα­τεία ΧΑΝΘ, να…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Συλλαλητήριο την Παρασκευή στο Σύνταγμα: Ως εδώ με την πολιτική του κέρδους που αφήνει πίσω στάχτες και αποκαΐδια! (SPOT)

Ως εδώ με την πολι­τι­κή του κέρ­δους που αφή­νει πίσω στά­χτες και απο­κα­ΐ­δια! Σποτ για το μεγά­λο λαϊ­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στις…

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα δουλειά ως τα 74 χρόνια! — ΠΑΜΕ: Να το πάρει πίσω

Μία βαθιά αντι­δρα­στι­κή διά­τα­ξη φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση με το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που συζη­τιέ­ται στη Βου­λή, καθιε­ρώ­νο­ντας δου­λειά μέχρι…

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ για την επίσκεψη του Ισραηλινού ΥΠΕΞ: Η ελληνική κυβέρνηση ξεπλένει το αίμα των Παλαιστινίων!

Την «απα­ρά­δε­κτη στά­ση της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, τις ίδιες ώρες που το Ισρα­ήλ πραγ­μα­το­ποιεί δολο­φο­νι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Τζε­νίν της Παλαι­στί­νης, να…

Επικαιρότητα
Φυλλάδιο ΠΑΜΕ: Χτίζουμε μαχητικό, ταξικό, εργατικό — λαϊκό τείχος αντίστασης, για να μην περάσουν οι νέες απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων που προστίθενται στα προηγούμενα βάρβαρα μέτρα

Διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο Χτί­ζου­με μαχη­τι­κό, ταξι­κό, εργα­τι­κό — λαϊ­κό τεί­χος αντί­στα­σης, για να μην περά­σουν οι νέες απαι­τή­σεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων…