Περιήγηση: Πνευματικά δικαιώματα

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Οι ίδιοι οι δημιουργοί να διαχειριστούν και να προστατεύσουν τα πνευματικά δικαιώματά τους

Μέτρα ώστε να μπο­ρέ­σουν οι ίδιοι οι δημιουρ­γοί να δια­χει­ρι­στούν και να προ­στα­τέ­ψουν τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τά τους, ζητούν από την…

Πολιτισμός
«Μαύρη ημέρα»; στο ‑δήθεν «ελεύθερο» διαδίκτυο…

Στις 26-Μαρτ με σημα­ντι­κή πλειο­ψη­φία υπερ­ψη­φί­στη­κε η Οδη­γία «Copyright» στο Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο, προ­κα­λώ­ντας, ανα­φο­ρι­κά με τα ψευ­δε­πί­γρα­φα «πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα» στο…

Ανακοινώσεις
? Η τοποθέτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ σχετικά με την οδηγία για «τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ενιαία ψηφιακή αγορά»

Με λευ­κή ψήφο τοπο­θε­τή­θη­κε η ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ΚΚΕ, κατά τη συζή­τη­ση της επί­μα­χης οδη­γί­ας για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στην…

Πολιτισμός
Τέλος οι τζάμπα ταινίες στο διαδίκτυο — Μπλόκο σε 38 ιστοσελίδες με ταινίες, σειρές, υπότιτλους και σχετικό περιεχόμενο

Εντο­λή να δια­κό­ψουν την πρό­σβα­ση σε δεκά­δες ιστο­σε­λί­δες, μέσω των οποί­ων ανα­πα­ρά­γο­νται παρά­νο­μα ται­νί­ες, τηλε­ο­πτι­κές σει­ρές και άλλο κινη­μα­το­γρα­φι­κό περιεχόμενο,…

Πολιτισμός
ΕΕ — Πνευματικά δικαιώματα: Ο πόλεμος των επιχειρηματικών ομίλων πίσω από τα ψευτοδιλήμματα

Η πρό­τα­ση οδη­γί­ας σχε­τι­κά με τα «πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στην ενιαία ψηφια­κή αγο­ρά της ΕΕ» δεν αφο­ρά στην προ­στα­σία των δημιουργών,…

Πολιτισμός
ΚΚΕ: Κίνδυνος — θάνατος για τον πολιτισμό το νομοσχέδιο για τα πνευματικά δικαιώματα

Εργα­λείο για τη βαθύ­τε­ρη εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της τέχνης, χαρα­κτή­ρι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής, το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού που…