Περιήγηση: Τοπική Διοίκηση

Πολιτική
Επιβεβαιώνεται η στάση του ΚΚΕ από την απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας σχε­τι­κά με την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνέδριο ΚΕΔΕ — Γ. Λαμπρούλης: Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των Δήμων και να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη

Στον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα των «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» που γίνο­νται στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση ανα­φέρ­θη­κε ανά­με­σα σε άλλα ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Λαμπρούλης,…

Επικαιρότητα
Βουλή: Ψηφίστηκε το αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο-σκούπα για την τοπική διοίκηση — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Ψηφί­στη­κε νωρί­τε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το αντι­δρα­στι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο — σκού­πα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών το οποίο περιέ­χει δια­τά­ξεις που αφορούν…

Ανακοινώσεις
«Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλονίκης: Για τις δημαιρεσίες στο Δήμο Θεσ/νίκης και τις μετακινήσεις δημοτικών συμβούλων μεταξύ των παρατάξεων

Η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για τις δημαι­ρε­σί­ες στο Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης και τις μετα­κι­νή­σεις δημο­τι­κών συμ­βού­λων μετα­ξύ των παρα­τά­ξε­ων:  «Η…

Επικαιρότητα
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας και η θέση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

«Όταν η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δε βολεύ­ει κάποιους… τόσο το χει­ρό­τε­ρο για την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα», ανα­φέ­ρει η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με αφορ­μή δημο­σιεύ­μα­τα για…

Πολιτική
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ◾ Πλήθος αντιδραστικών ρυθμίσεων

Στη Βου­λή κατα­τέ­θη­κε και προ­ω­θεί­ται για ψήφι­ση στην Ολο­μέ­λεια, το λεγό­με­νο διυ­πουρ­γι­κό νομο­σχέ­διο με τίτλο «Ρυθ­μί­σεις του Υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, διατάξεις…