Περιήγηση: Τοπική Διοίκηση

Επικαιρότητα
ΑΣΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ: Αποκαλυπτικό το αλισβερίσι και οι κολιγιές τους στην Τοπική Διοίκηση

Η στρα­τη­γι­κή σύμπλευ­ση των αστι­κών πολι­τι­κών κομ­μά­των είναι αυτα­πό­δει­κτη σε κεντρι­κό πολι­τι­κό επί­πε­δο. Αν εκεί όμως ανα­γκά­ζο­νται για ευνό­η­τους λόγους…

Πολιτική
ΚΚΕ: Οι συνεδριάσεις δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων να γίνονται δια ζώσης και να επιτρέπεται η συμμετοχή του λαού

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Τμή­μα Τοπι­κής Διοί­κη­σης της ΚΕ του ΚΚΕ για τον τρό­πο συνε­δρί­α­σης των Δημο­τι­κών Συμ­βου­λί­ων σημειώ­νει: «Στο…

Πολιτική
Επιβεβαιώνεται η στάση του ΚΚΕ από την απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγματική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό συμβούλιο

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας σχε­τι­κά με την…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Συνέδριο ΚΕΔΕ — Γ. Λαμπρούλης: Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των Δήμων και να καταργηθούν τα ανταποδοτικά τέλη

Στον αντι­λαϊ­κό χαρα­κτή­ρα των «μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων» που γίνο­νται στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση ανα­φέρ­θη­κε ανά­με­σα σε άλλα ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιώρ­γος Λαμπρούλης,…

Επικαιρότητα
Βουλή: Ψηφίστηκε το αντιδραστικό πολυνομοσχέδιο-σκούπα για την τοπική διοίκηση — Καταψήφισε το ΚΚΕ

Ψηφί­στη­κε νωρί­τε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής το αντι­δρα­στι­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο — σκού­πα του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών το οποίο περιέ­χει δια­τά­ξεις που αφορούν…