Περιήγηση: φτώχεια

Διεθνή
Φτωχότρεροι των φτωχών

Τα στοι­χεία για την αυξα­νό­με­νη φτώ­χεια σε ισχυ­ρές καπι­τα­λι­στι­κές οικο­νο­μί­ες, όπως στη Γερ­μα­νία, καταρ­ρί­πτουν τους μύθους για το βιο­τι­κό επί­πε­δο των…

Επικαιρότητα
Νοικοκυριά 🆘 Ένα στα δύο περιμένει επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης το 2024

Η οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των νοι­κο­κυ­ριών επι­δει­νώ­θη­κε το 2023, ενώ οι προσ­δο­κί­ες για το μέλ­λον έχουν αρνη­τι­κό πρό­ση­μο για δεύ­τε­ρο συνεχόμενο…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ακρίβεια — φτώχεια: Επιπτώσεις στην υγεία από τις αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες

Σημα­ντι­κές επι­πτώ­σεις στην υγεία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών και των παι­διών τους έχει η ακρί­βεια στα βασι­κά δια­τρο­φι­κά κατα­να­λω­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα, αφού…

Οικονομία
ΕΛΣΤΑΤ: Η φτώχεια απειλεί το 17,4% του πληθυσμού – «Κόβουν» το ελαιόλαδο και το ηλεκτρικό ρεύμα τα νοικοκυριά

Στο «φάσμα» της φτώ­χειας βρί­σκε­ται το 17,4% του πλη­θυ­σμού της Ελλά­δας, όπως του­λά­χι­στον δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας της Ελληνικής…