Περιήγηση: Χιόνια

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία: χιόνια ‑καταιγίδες αλλαγές στην έλευση του υποτροπικού αεροχείμαρρου με φαινόμενα “ψυχρής λίμνης”

Το φαι­νό­με­νο “ψυχρής λίμνης” που θα κορυ­φω­θεί σήμε­ρα Τρί­τη στη χώρα συνε­χί­ζει να προ­κα­λεί χιό­νια, παγε­τό και καται­γί­δες. Με μεγάλη…

Επικαιρότητα
Προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής τις επόμενες ώρες λόγω πυκνών χιονοπτώσεων

Επι­δεί­νω­ση ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν οι και­ρι­κές συν­θή­κες τις μεση­με­ρια­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες σήμε­ρα και στην περιο­χή της Αττι­κής, σύμ­φω­να με…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων — Χιόνια και στην Αττική σήμερα και αύριο — Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Το έκτα­κτο δελ­τίο επι­κίν­δυ­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη 08-03-2022 και αφο­ρά την κακο­και­ρία “Φίλιπ­πος” (“Filippos”), επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα…

Κοινωνία
Δύο εκατ. ευρώ πρόστιμο στους υπεύθυνους της Αττικής Οδού για την απίστευτη ταλαιπωρία των οδηγών

Δύο εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ πρό­στι­μο επι­βλή­θη­κε στην «Αττι­κή Οδό», μετά την έκδο­ση του πορί­σμα­τος της Επι­τρο­πής Διε­ρεύ­νη­σης, για την απί­στευ­τη ταλαιπωρία…

Επικαιρότητα
Για 5η μέρα χωρίς ρεύμα το Χαλάνδρι — Σε ξενοδοχεία μεταφέρονται οι κάτοικοι

Στο σκο­τά­δι εξα­κο­λου­θούν να βρί­σκο­νται από την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα, ορι­σμέ­νες περιο­χές στο Χαλάν­δρι, λόγω της σφο­δρής κακο­και­ρί­ας κακο­και­ρί­ας «Ελπί­δα» που…