Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποδοκιμάστηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης Ν. Μιχαλολιάκος — «Σκυλί» του φώναξε η Μάγδα Φύσσα

Με τους περί­που 70 υπο­στη­ρι­κτές της Χρυ­σής Αυγής να στέ­κο­νται προ­σο­χή κατά την είσο­δο του αρχη­γού τους στη δικα­στι­κή αίθου­σα ξεκί­νη­σε η απο­λο­γία του Νίκου Μιχα­λο­λιά­κου ενώ­πιον του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουργημάτων.

Ξεκί­νη­σε να απο­λο­γεί­ται — λίγο μετά τις 10 σήμε­ρα το πρωί — για έντα­ξη, διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης στην πολύ­κρο­τη δίκη όπου η αίθου­σα είναι κατά­με­στη και με την παρου­σία μεγά­λης αστυ­νο­μι­κής δύνα­μης, της Μάγδας φύσ­σα και του συζύ­γου της.

Με την είσο­δό του στην αίθου­σα τελε­τών του Εφε­τεί­ου, ο κ. Μιχα­λο­λιά­κος είδε τους οπα­δούς και φίλους της Χρυ­σής Αυγής να στέ­κο­νται αμέ­σως προ­σο­χή την ίδια στιγ­μή που άρχι­σαν να ακού­γο­νται από το κοι­νό που κάθε­ται στην πλευ­ρά των θυμά­των σφο­δρές απο­δο­κι­μα­σί­ες. Πολ­λοί φίλοι και συγ­γε­νείς, δε, του Παύ­λου Φύσ­σα υπο­δέ­χθη­καν τον κατη­γο­ρού­με­νο κρα­τώ­ντας χαρ­τά­κια με σημειω­μέ­νο επά­νω μόνο τον αριθ­μό έξι, δηλώ­νο­ντας έτσι τον χρό­νο που έχει συμπλη­ρω­θεί από τη δολο­φο­νία του μου­σι­κού. Η μητέ­ρα του Παύ­λου Φύσ­σα του φώνα­ξε «σκυ­λί».

Κατά την απο­λο­γία του ο Ν. Μιχα­λο­λιά­κος υπο­στη­ρί­ζει ότι είναι αθώ­ος από τις κατη­γο­ρί­ες που του απαγ­γέλ­θη­καν — εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση και παρά­νο­μη οπλο­φο­ρία οπλο­χρη­σία — και κάνει λόγο για βρώ­μι­κή προ­πα­γάν­δα και πολι­τι­κή σκευω­ρία σε βάρος της Χρυ­σής Αυγής.

Μάλι­στα, όπως υπο­στη­ρί­ζει για πρώ­τη φορά δικά­ζε­ται ένας αρχη­γός πολι­τι­κού κόμ­μα­τος για πρά­ξεις οπα­δού του κόμ­μα­τός του, και ανα­φέ­ρει πως ο ίδιος είχε κατα­δι­κά­σει το έγκλη­μα στο Κερα­τσί­νι, δηλα­δή τη δολο­φο­νία του Παύ­λου Φύσ­σα, από το βήμα της Βουλής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο