Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ξημέ­ρω­νε 24 Αυγού­στου 1572, γιορ­τή του Αγί­ου Βαρ­θο­λο­μαί­ου, όταν ξεκί­νη­σαν στο Παρί­σι μαζι­κές σφα­γές Γάλ­λων Δια­μαρ­τυ­ρό­με­νων (Καλ­βι­νι­στές).

Με αφορ­μή το γάμο του βασι­λιά των Ουγε­νό­των Ερρί­κου της Ναβά­ρας με την καθο­λι­κή πρι­γκί­πισ­σα Μαρ­γα­ρί­τα, χιλιά­δες Ουγε­νό­τοι σφά­ζο­νται. Η σφα­γή συνε­χί­στη­κε ως το επό­με­νο μεσημέρι.

Ο αριθ­μός των θυμά­των στο Παρί­σι αλλά και στην επαρ­χία όπου επε­κτά­θη­καν οι σφα­γές ανέρ­χε­ται στις 70.000. Προ­βάλ­λε­ται ως θρη­σκευ­τι­κή σύγκρου­ση και σύμ­βο­λο θρη­σκευ­τι­κής μισαλ­λο­δο­ξί­ας, πίσω της όμως υπάρ­χουν κοι­νω­νι­κο­πο­λι­τι­κά αίτια.

Ετσι έμει­νε και η φρά­ση «Η νύχτα του Αγί­ου Βαρ­θο­λο­μαί­ου» να δηλώ­νει την αιμα­τη­ρή τρο­μο­κρα­τία. Η ιστο­ρι­κή αυτή νύχτα ονο­μά­στη­κε έτσι, για­τί στις 24 Αυγού­στου συνέ­πε­σε η γιορ­τή του αγί­ου Βαρ­θο­λο­μαί­ου (Αυτή την ημε­ρο­μη­νία τον γιορ­τά­ζουν οι καθο­λι­κοί. Οι ορθό­δοι­ξοι στις τον γιορ­τά­ζουν στις 11 Ιούνη).

Ποιος ήταν ο άγιος Βαρθολομαίος

Ο Βαρ­θο­λο­μαί­ος (< αρα­μαϊ­κά Bar — tolami = γιός του Τολ­μάι) ήταν ένας από τους 12 Απο­στό­λους και πρώ­τους μαθη­τές του Χρι­στού. Ταυ­τί­ζε­ται με τον Ναθα­να­ήλ. Κάποιο μελε­τη­τές λένε ότι Ναθα­να­ήλ ήταν το όνο­μα και Βαρ­θο­λο­μαί­ος το επί­θε­το. Όπως και να έχει, λίγα ξέρου­με για τού­το τον Από­στο­λο, παρά μόνο ότι μετέ­φε­ρε το χρι­στια­νι­σμό στις Ινδίες.

Όπως και να έχει μας κλη­ρο­δό­τη­σε και αυτός το όνο­μά του ως βαπτι­στι­κό αλλά και επί­θε­το. Στα βαπτι­στι­κά στα οποία και μελε­τά­με, στο αντι­προ­σω­πευ­τι­κό πανελ­λα­δι­κό δείγ­μα της τυά­ξης των 99.246, το συνα­ντή­σα­με δύο φορές (Στη Μεσ­ση­νία και στο Ρέθυ­μνο). Το Ναθα­να­ήλ το βρή­κα­με 4 φορές.

 

(Πίνα­κας: Η Κατά­θε­ση ενός Αυτό­πτη Μάρ­τυ­ρα της Σφα­γής της Ημέ­ρας του Αγί­ου Βαρ­θο­λο­μαί­ου του Φραν­σουά Ντουμπουά )

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο