Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κάλεσμα από την «Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών» για τις εκλογές του ΣΕΗ — Ποιοί μετέχουν στο ψηφοδέλτιο

Κάλε­σμα στους ηθο­ποιούς μπρο­στά στις αρχαι­ρε­σί­ες στο Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ), που θα διε­ξα­χθούν το διά­στη­μα 15–19 Ιού­νη να στη­ρί­ξουν το ψηφο­δέλ­τιό της, εκεί­νους που ήταν και είναι πάντα μπρο­στά, με ανι­διο­τέ­λεια, στη μάχη για τα δικαιώ­μα­τά τους απευ­θύ­νει η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθοποιών».

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την Εφο­ρευ­τι­κή Επι­τρο­πή, οι αρχαι­ρε­σί­ες θα διεξαχθούν:

Στην Αθή­να από την Τετάρ­τη 15 Ιου­νί­ου μέχρι και την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου, καθη­με­ρι­νά από τις 10 π.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ. στα γρα­φεία του σωμα­τεί­ου, Κάνιγ­γος 33, Αθήνα.

Στην Θεσ­σα­λο­νί­κη την Πέμ­πτη 16 Ιου­νί­ου και ώρες 5 μ.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ., την Παρα­σκευή 17 Ιου­νί­ου και ώρες 10 π.μ. μέχρι και τις 7 μ.μ. και την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 5 μ.μ. μέχρι και 8 μ.μ.

Στην Πάτρα την Τετάρ­τη 15 Ιου­νί­ου και ώρες 10 π.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ. καθώς επί­σης και την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 4 μ.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ.

Στον Βόλο την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 10 π.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ.

Στην Λάρι­σα την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 10 π.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ.

Στα Χανιά την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 12 το μεση­μέ­ρι μέχρι τις 8 μ.μ.

Στο Ηρά­κλειο την Παρα­σκευή 17 Ιου­νί­ου και ώρες 10 π.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ. και την Κυρια­κή 19 Ιου­νί­ου και ώρες 3 μ.μ. μέχρι και τις 8 μ.μ.

Στον από­η­χο της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης, η «Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών» (ΔΕΗ) σε ανα­κοί­νω­σή της περι­γρά­φει τα όσα έγι­ναν στην Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Συνέ­λευ­ση του ΣΕΗ και τις ευθύ­νες της απερ­χό­με­νης διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου και καλεί τους ηθο­ποιούς να στη­ρί­ξουν το ψηφο­δέλ­τιο της ΔΕΗ.

Όπως σημειώ­νει, η Εκλο­γο­α­πο­λο­γι­στι­κή Συνέ­λευ­ση του ΣΕΗ ξεκί­νη­σε «με δύο ώρες καθυ­στέ­ρη­ση και η εισή­γη­ση της διοί­κη­σης με 3 ώρες καθυ­στέ­ρη­ση από την ορι­σμέ­νη ώρα έναρξης…

Να θυμί­σου­με ότι οι ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ — ΑΕΝΑΗ, ερχό­με­νοι πριν από δύο χρό­νια στο Σωμα­τείο, ασκού­σαν σκλη­ρή κρι­τι­κή στη διοί­κη­ση της ΔΕΗ για δήθεν εξα­ντλη­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες», επι­ση­μαί­νει και τονί­ζει ότι την περα­σμέ­νη Τρί­τη «όλοι υπήρ­ξα­με μάρ­τυ­ρες μιας όχι απλώς εξα­ντλη­τι­κής αλλά εντε­λώς εκφυ­λι­σμέ­νης και αντι­δη­μο­κρα­τι­κής διαδικασίας.

Καταρ­χάς, ξεκι­νή­σα­με να ψηφί­ζου­με στην κάλ­πη τον διοι­κη­τι­κό και οικο­νο­μι­κό απο­λο­γι­σμό της απερ­χό­με­νης διοί­κη­σης, πριν ακό­μη γίνει συζή­τη­ση στη Συνέ­λευ­ση και εκφρά­σουν οι συνά­δελ­φοι τη γνώ­μη τους για τα πεπραγ­μέ­να της διοί­κη­σης. Στη συνέ­χεια και μετά από τον απο­λο­γι­σμό, εκπρό­σω­πος της παρά­τα­ξής μας τοπο­θε­τή­θη­κε εφ’ όλης της ύλης κατε­βά­ζο­ντας στο τέλος της ομι­λί­ας πρό­τα­ση προς ψήφι­ση, να μπο­ρούν όλοι οι συνά­δελ­φοι (χωρίς να δια­γρα­φούν τα χρέη τους) να συμ­με­τά­σχουν στις εκλο­γές με 15 ευρώ και όχι με 72 ευρώ όπως ζητά­ει η διοίκηση.

Ακο­λού­θη­σε επί μία ώρα μια παρω­δία αυταρ­χι­σμού απέ­να­ντι στην πρό­τα­ση της ΔΕΗ, με τους ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ — ΑΕΝΑΗ, με βρι­σιές και απα­ρά­δε­κτους χαρα­κτη­ρι­σμούς, να αρνού­νται στο Σώμα της Συνέ­λευ­σης να μπει η πρό­τα­ση αυτή προς ψήφι­ση, για­τί φυσι­κά καί­γο­νται και δεν θέλουν σε καμία περί­πτω­ση μαζι­κή συμ­με­το­χή στις εκλο­γές και μαζι­κό Σωμα­τείο. Δεν είναι άλλω­στε τυχαίο ότι την προη­γού­με­νη μόλις μέρα προ­χώ­ρη­σαν σε δια­γρα­φή 500 συνα­δέλ­φων, λόγω χρε­ών. Είναι φανε­ρό ότι στό­χος τους είναι να μετα­τρέ­ψουν το Σωμα­τείο σε ένα κλαμπ για λίγους και εκλε­κτούς θεω­ρώ­ντας οι ίδιοι τους εαυ­τούς τους ως εκλεκτούς.

Εντέ­λει, μετά από μια ώρα και με κόσμο να έχει κου­ρα­στεί και απο­χω­ρή­σει, η διοί­κη­ση δέχτη­κε να γίνει ψηφο­φο­ρία. Κάτω από τον φόβο ότι θα περά­σει το ψήφι­σμα, το κατά τ’ άλλα υπερ­κομ­μα­τι­κό ΔΣ ξαφ­νι­κά απο­φά­σι­σε και διέ­τα­ξε ότι δεν υπάρ­χει απαρ­τία στη ΓΣ. Η απαρ­τία όμως ορί­ζε­ται στην αρχή μιας Συνέ­λευ­σης. Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας δικαιο­λο­γί­ες και ψέμα­τα λοι­πόν, προ­σπά­θη­σαν για ακό­μα μια φορά να ακυ­ρώ­σουν τη θέλη­ση της ΓΣ για συμ­με­το­χή στις εκλο­γές με 15 ευρώ. Φαί­νε­ται ότι όταν μια από­φα­ση βολεύ­ει, έχου­με απαρ­τία, ενώ όταν δεν βολεύ­ει, δεν έχου­με. Η κατά τ’ άλλα νομό­τυ­πη διοί­κη­ση έφτα­σε να συζη­τά­ει τον απο­λο­γι­σμό του ΟΕΘ στις 12 τα μεσάνυχτα.

Μέλος της διοί­κη­σης δε, που πλη­ρώ­θη­κε 12.000 ευρώ (!) για παρά­στα­ση που έκα­νε το Σωμα­τείο στο Ηρώ­δειο — τη στιγ­μή που ζητούν 72 ευρώ συν­δρο­μή — τόλ­μη­σε να απο­κα­λέ­σει συνα­δέλ­φους που ετε­ρο­α­πα­σχο­λού­νται για να μπο­ρούν να ζήσουν πρά­κτο­ρες άλλων κλάδων.

Ο κλάδος οφείλει να στρέψει τους προβολείς στα δικαιώματά του

Συνά­δελ­φοι, αυτές οι δια­λυ­μέ­νες δια­δι­κα­σί­ες δεν συμ­βαί­νουν κατά λάθος ή από απει­ρία. Η απερ­χό­με­νη διοί­κη­ση των ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ — ΑΕΝΑΗ, που κάποιοι από αυτούς θα εμφα­νι­στούν τώρα και με άλλο όνο­μα (ΣΚΕΨΗ), προ­σπα­θούν με αυτόν τον τρό­πο να κου­κου­λώ­σουν την αδρά­νειά τους απέ­να­ντι στα ζητή­μα­τα που καί­νε τον κλά­δο και που εδώ και δύο χρό­νια αρνού­νται να συζη­τή­σουν, στις μόλις 4 συνε­λεύ­σεις που έχουν συγκα­λέ­σει μέσα σε τόσο κρί­σι­μους καιρούς.

Αυτό είναι το ήθος των ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ — ΑΕΝΑΗ. Οι εκλεγ­μέ­νοι τους είναι μέσα σε όλες τις δου­λειές κάνο­ντας πλά­τη στην εργο­δο­σία και αδειά­ζο­ντας τον κλά­δο. Λένε ψέμα­τα όταν ισχυ­ρί­ζο­νται, για παρά­δειγ­μα, ότι κατο­χυ­ρώ­θη­κε το συγ­γε­νι­κό δικαί­ω­μα τη στιγ­μή που γίνε­ται σφα­γή πάνω σ’ αυτό. Λένε ψέμα­τα όταν ισχυ­ρί­ζο­νται ότι δεν υπέ­γρα­ψαν κώδι­κα δεο­ντο­λο­γί­ας στο Εθνι­κό Θέα­τρο και τόσα άλλα ακόμα.

Το παν, μας λένε, είναι το γράμ­μα του νόμου. Γι’ αυτό ψήφι­σαν τον κώδι­κα δεο­ντο­λο­γί­ας στο Εθνι­κό Θέα­τρο και προ­σπα­θούν να πεί­σουν για την εφαρ­μο­γή του νόμου Χατζη­δά­κη. Αυτό το Σωμα­τείο τελι­κά ορα­μα­τί­ζο­νταν; Του νόμου και της τάξης; Ενα Σωμα­τείο αυταρ­χι­κό και απο­στει­ρω­μέ­νο με επί­κλη­ση στη δημοκρατία;

Συνά­δελ­φοι, σας καλού­με σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στις εκλο­γές! Ο κλά­δος μας οφεί­λει να στρέ­ψει τους προ­βο­λείς στα δικαιώ­μα­τά του! Σας καλού­με να στη­ρί­ξε­τε “Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθο­ποιών”, που οι άνθρω­ποί της ήταν και είναι πάντα εκεί, μπρο­στά στους αγώ­νες για τα δικαιώ­μα­τά μας, με ανι­διο­τέ­λεια. Σας καλού­με να απορ­ρί­ψε­τε τους ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ — ΑΕΝΑΗ, οι οποί­οι στο Σωμα­τείο δεν έφε­ραν κάτι νέο όπως δια­τεί­νο­νταν αλλά ό,τι πιο ανα­χρο­νι­στι­κό υπάρ­χει, προ­τάσ­σο­ντας τα συμ­φέ­ρο­ντα της εργο­δο­σί­ας και την προ­σω­πι­κή τους καριέρα.

Συμ­με­τέ­χου­με μαζι­κά στις εκλο­γές μας, σπά­με τη λογι­κή της ανά­θε­σης. Ο καθέ­νας από μας έχει τη δύνα­μη στα χέρια του, δίνου­με πνοή στους αγώ­νες μας!

ΥΓ: Ενα είναι σίγου­ρο. Με τη νέα διοί­κη­ση θα παρ­θούν πίσω οι άδι­κες δια­γρα­φές. Θα ξανα­γί­νου­με “σωμα­τείο εγγρα­φών” και όχι “σωμα­τείο δια­γρα­φών”, και θα καλω­σο­ρί­ζου­με όλες και όλους όπως κάνα­με πάντα στο Σωμα­τείο μας. Στη­ρί­ζου­με “Δημο­κρα­τι­κή Ενό­τη­τα Ηθοποιών”».

Το ψηφοδέλτιο της ΔΕΗ: Κολοβός, Ορκόπουλος, Ζαραλίκος, Καφαντάρη, Παπαδημητρίου, Τζουμάκης, Ηλιόπουλος, Βλαβιανού, Κατσαβού και άλλοι…

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:

 1. Αβρα­μί­δου Ζωή
 2. Αθα­να­σό­που­λος Στέφανος
 3. Αϊβα­ζο­γλου Ιορ­δά­νης (Θεσ­σα­λο­νί­κη)
 4. Ανα­στα­σί­ου Κατερίνα
 5. Αντω­νιά­δης Δημήτρης
 6. Αρώ­νης Χαρά­λα­μπος (Χάρης)
 7. Βερ­τσώ­νης Γιώργος
 8. Βλα­βια­νού Νικολέττα
 9. Βρα­χο­πού­λου Αφροδίτη
 10. Βρέν­τζου Κατερίνα
 11. Γαβρί­λη Αλε­ξάν­δρα (Αλε­ξία)
 12. Γάσπα­ρη Κυριακή
 13. Γιαν­νι­κά­κης Μιχαήλ
 14. Για­ρα­μα­ζί­δης Γιάν­νης (Πάτρα)
 15. Γκε­σού­λης Νίκος
 16. Γκου­ντρα Άννα
 17. Γρη­γο­ρί­ου Ιωάν­να – Ελέ­νη (Ελε­άν­να)
 18. Δανά­μπα­σης Δημή­τρης (Θεσ­σα­λο­νί­κη)
 19. Δημη­τριά­δου Μαρία
 20. Δημη­τρού­κα Μαρία
 21. Ευδαί­μων Βασίλης
 22. Ζαρα­λί­κος Χριστόφορος
 23. Ζαρ­κά­δα Αικα­τε­ρί­νη (Κάτια)
 24. Ζγού­ρη Ειρή­νη (Λάρι­σα)
 25. Ηλιό­που­λος Γιώργος
 26. Θαλασ­σι­νού Βασι­λι­κή (Βίκυ)
 27. Θεο­δω­ρί­δου Άννα
 28. Καβί­δας Μανώλης
 29. Κάλ­λο­ου Χρήστος
 30. Καπο­δί­στριας Κώστας
 31. Καρα­γιώρ­γης Νίκος
 32. Καρ­μί­ρης Βασί­λης (Λάρι­σα)
 33. Κατσα­βού Αλίκη
 34. Κατσα­μέ­νη Δανάη
 35. Κατσά­μπας Γιώργος
 36. Καφα­ντά­ρη Εθα­λία (Λίλα)
 37. Κλά­δης Διονύσης
 38. Κοι­λά­κος Μιχάλης
 39. Κόλ­λια Ευγε­νία (Τζέ­νη)
 40. Κολο­βός Βασίλης
 41. Κυπα­ρισ­σό­που­λος Σίμος
 42. Λαζά­ρου Φώτης
 43. Λια­νο­πού­λου Άννα
 44. Λιγά­του Ειρήνη
 45. Μαϊ­στρέλ­λο Μαρία
 46. Μακρή Μαρία — Ελένη
 47. Μανου­ρά Αγάπη
 48. Μαντέ­λη Κατερίνα
 49. Μιχα­λό­που­λος Γιάννης
 50. Μόσχο­βος Νίκος
 51. Μπα­τα­γιάν­νης Άρης
 52. Μπι­λί­ρη Ιωάννα
 53. Μπι­τού­νη Βικτω­ρία – Ελισσάβετ
 54. Νικο­λά­ου Γιάννης
 55. Νικο­λέ­ση Ελι­σά­βετ (Μπέτ­τυ) (Λάρι­σα – Βόλος)
 56. Ντά­βα­ρης Γερά­σι­μος (Πάτρα)
 57. Ξυγκά­κη Ειρήνη
 58. Ξυλαρ­δι­στός Δημοσθένης
 59. Ονη­σι­φό­ρου Ονησίφορος
 60. Ορκό­που­λος Φιλήμων
 61. Ορκό­που­λος Παύλος
 62. Ορκο­πού­λου Βασι­λι­κή (Βάσω)
 63. Πάνου Θέμης
 64. Παπα­δη­μη­τρί­ου Μάκης
 65. Σαρα­φια­νός Σπύ­ρος (Παπα­σα­φα­ρια­νός) (Θεσ­σα­λο­νί­κη)
 66. Παπα­χρι­στο­πού­λου Δέσποινα
 67. Περο­γαμ­βρά­κης Ζαχά­ρης (Κρή­τη)
 68. Ποτα­μί­της Διονύσης
 69. Πρέ­βε­ζα Ουρα­νία (Ράνια)
 70. Ρόκου Ήρα
 71. Σεϊ­μέ­νης Βασί­λης (Θεσ­σα­λο­νί­κη)
 72. Σοντά­κη Μαριάνθη
 73. Σωτη­ρά­κης Τάσος
 74. Τζιό­βας Ορέστης
 75. Του­ντο­πού­λου Ανδριανή
 76. Τσα­γκα­ρά­κης Γιώργος
 77. Τσί­ζεκ Μάνος
 78. Τζου­μά­κης Δημήτρης
 79. Τσό­δου­λος Θανάσης
 80. Φίλιας Γιάν­νης
 81. Φίλιπ­πας Δημοσθένης
 82. Φυτη­λά Ηλιάνα
 83. Χανιω­τά­κη Ελένη
 84. Χατζη­μι­χαη­λί­δης Στέ­φα­νος (Θεσ­σα­λο­νί­κη)
 85. Χατζί­δου – Ορκο­πού­λου Νίκη
 86. Χρι­στο­δου­λέα Αλεξάνδρα
 87. Χρι­στο­δου­λί­δου Κατερίνα

Για ΔΣ ΟΕΘ:

 1. Γάσπα­ρη Κυριακή
 2. Για­ρα­μα­ζί­δης Γιάννης
 3. Καού­κη Γεωργία
 4. Κλά­δης Διονύσης
 5. Μιχα­λό­που­λος Γιάννης
 6. Νάκος Θανά­σης
 7. Ονη­σι­φό­ρου Ονησίφορος
 8. Φυτη­λά Ηλιάνα
 9. Ψωμά Κατε­ρί­να

Για Πει­θαρ­χι­κό Συμβούλιο:

 1. Καρα­γιώρ­γης Νίκος
 2. Λαζά­ρου Φώτης
 3. Λιγά­του Ειρήνη
 4. Μακρή Μαρία
 5. Παπα­νι­κο­λά­ου Φαίδρα
 6. Χρι­στο­δου­λέα Αλεξάνδρα

Για εξε­λεγ­κτι­κή:

 1. Δανά Μικα­έ­λα
 2. Κού­δας Παναγιώτης
 3. Μιχαη­λά­ρη Αριάδνη
 4. Ξεκού­κης Πέτρος
 5. Τσερ­κε­ζί­δου Ιωάννα
 6. Φαλα­τά­κη Ελένη
 7. Φιλιού­ση Ελένη

Δεί­τε εδώ το ψηφο­δέλ­τιο Για Αντι­προ­σώ­πους για το Συνέ­δριο της ΠΟΘΑ και Για Αντι­προ­σώ­πους για το Συνέ­δριο του ΕΚΑ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο