Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικονομική Εξόρμηση ΠΑΜΕ

Η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία απευ­θύ­νε­ται σε όλα τα σωμα­τεία, σε όλους τους εργα­ζό­με­νους καλώ­ντας τους να αντα­πο­κρι­θούν στην πλα­τιά Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση που απο­φά­σι­σε για το δίμη­νο Απρί­λη-Μάη 2022. 

Το ΠΑΜΕ, τα Εργα­τι­κά Κέντρα, οι Ομο­σπον­δί­ες και τα Συν­δι­κά­τα που το συγκρο­τούν δίνουν όλες τους τις δυνά­μεις για να αντι­με­τω­πι­στεί η επί­θε­ση των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των κυβερ­νή­σε­ων ενά­ντια στα δικαιώ­μα­τα της εργα­τι­κής τάξης. Η εμπι­στο­σύ­νη που έδει­ξαν και δεί­χνουν οι εργα­ζό­με­νοι στο ΠΑΜΕ είναι βασι­κό στοι­χείο για την ανα­σύ­ντα­ξη του εργα­τι­κού κινή­μα­τος, να διεκ­δι­κή­σου­με την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών της εργα­τι­κής οικο­γέ­νειας. Για να συνε­χί­σου­με την πάλη ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις, ενά­ντια στη βαρ­βα­ρό­τη­τα της εκμε­τάλ­λευ­σης της εργα­τι­κής τάξης. 

Σε μια επο­χή που γίνε­ται ακό­μη πιο έντο­νη η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης, παίρ­νο­ντας τη σκυ­τά­λη από το ΣΥΡΙΖΑ, να βάλει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση και τους εργα­τι­κούς αγώ­νες στο γύψο και να περιο­ρί­σουν το απερ­για­κό δικαί­ω­μα, έχουν βάλει στό­χο τον οικο­νο­μι­κό στραγ­γα­λι­σμό των σωματείων. 

Θέλουν με αυτόν τον τρό­πο να τα φέρουν στα μέτρα τους, να τα απο­δυ­να­μώ­σουν, αν όχι να τα μετα­τρέ­ψουν σε στη­ρίγ­μα­τα της μεγα­λο­ερ­γο­δο­σί­ας, με αντάλ­λαγ­μα την ενί­σχυ­σή τους με εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από ευρω­παϊ­κά προ­γράμ­μα­τα, όπως γίνε­ται μέχρι και σήμε­ρα στη ΓΣΕΕ και μια σει­ρά Εργα­τι­κά Κέντρα.

Τα οικο­νο­μι­κά των σωμα­τεί­ων είναι μέσο για να ανα­πτύσ­σουν ανε­μπό­δι­στα την προ­πα­γάν­δα τους και την ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων. Είναι απα­ραί­τη­τα για την οργά­νω­ση απερ­για­κών και άλλων κινη­το­ποι­ή­σε­ων, πολύ­μορ­φων εκδη­λώ­σε­ων για όλα τα προ­βλή­μα­τα των εργα­τι­κών-λαϊ­κών οικογενειών.

Το κόστος, πολύ περισ­σό­τε­ρο σε συν­θή­κες κρί­σης, ανερ­γί­ας, απλη­ρω­σιάς των εργα­ζο­μέ­νων είναι μεγά­λο και συχνά δυσβάσταχτο

Μέχρι σήμε­ρα η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία του ΠΑΜΕ έχει επω­μι­στεί σε μεγά­λο βαθ­μό το κόστος για την οργά­νω­ση Πανελ­λα­δι­κών και Πανατ­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων. Έχει στη­ρί­ξει σημα­ντι­κές εκδη­λώ­σεις και εκδό­σεις εντύ­πων που απο­τε­λούν ιστο­ρι­κή παρα­κα­τα­θή­κη για τη δρά­ση του ταξι­κού συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος. Έχει βελ­τιώ­σει την παρέμ­βα­σή του στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης, συνε­χί­ζει ανα­βαθ­μι­σμέ­να τις εκπο­μπές στο δια­δι­κτυα­κό ραδιό­φω­νο, εκδί­δει μηνιαία την ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ, την εφη­με­ρί­δα των Συνδικάτων. 

Το ΠΑΜΕ μπο­ρεί και θέλει να συνε­χί­σει να αντα­πο­κρί­νε­ται ακό­μη καλύ­τε­ρα στις αυξη­μέ­νες ανά­γκες της ταξι­κής πάλης και της οργά­νω­σης των αγώ­νων που έχου­με μπρο­στά μας. Μπο­ρεί και θέλει να μην επι­τρέ­ψει να μειω­θεί στο ελά­χι­στο η δυνα­τό­τη­τα να ακού­γε­ται η φωνή των σωμα­τεί­ων, να πραγ­μα­το­ποιού­νται συχνό­τε­ρα και πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά όλες οι δρά­σεις και παρεμ­βά­σεις που συντο­νί­ζουν το εργα­τι­κό κίνη­μα σε κλά­δους και περιο­χές της χώρας. 

Όλα αυτά απαι­τούν αυξη­μέ­να οικο­νο­μι­κά μέσα και απε­ξάρ­τη­ση από την κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, που για να συνε­χί­σει να δίνε­ται προ­α­παι­τεί τη συμ­μόρ­φω­ση των σωμα­τεί­ων στο νόμο-έκτρω­μα Χατζη­δά­κη, το ηλε­κτρο­νι­κό φακέ­λω­μα των εργα­ζο­μέ­νων με την παρά­δο­ση των μητρώ­ων τους σε κυβέρ­νη­ση και εργοδότες.

Είμα­στε αισιό­δο­ξοι ότι κι αυτή η μάχη θα δοθεί με επι­τυ­χία για­τί το ΠΑΜΕ στη­ρί­ζε­ται στους εργα­ζό­με­νους, σ΄ αυτούς που έρχε­ται σε επα­φή κάθε μέρα στον αγώ­να, στις παρεμ­βά­σεις τους, στα προ­βλή­μα­τα στους χώρους δου­λειάς, δυνα­μώ­νο­ντας τους δεσμούς μαζί τους μέσα από τη δρά­ση των συνδικάτων. 

Καλού­με την κάθε συν­δι­κα­λι­στι­κή οργά­νω­ση, τον κάθε συν­δι­κα­λι­στή, την κάθε επι­τρο­πή αγώ­να να πάρει την ευθύ­νη της να οργα­νώ­σει τη δου­λειά, βάζο­ντας στη μάχη όλες τις δυνά­μεις. Να απευ­θυν­θεί πλα­τιά σε όλους τους εργα­ζό­με­νους παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς. 

Για την επι­τυ­χία της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης απαι­τού­νται να αξιο­ποι­η­θούν όλες οι δυνα­τό­τη­τες που υπάρ­χουν, όλες οι μορ­φές και τα μέσα που έχουν στη διά­θε­σή τους τα σωματεία. 

Από τη δια­κί­νη­ση του λαχνού που απο­φά­σι­σε να εκδώ­σει η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία, μέχρι και την αξιο­ποί­η­ση των πολι­τι­στι­κών ομά­δων του ΠΑΜΕ για θεα­τρι­κές παρα­στά­σεις, συνε­στιά­σεις και εκδη­λώ­σεις των σωματείων.

Τα δώρα της λαχειο­φό­ρου που θα κλη­ρω­θούν στις 7 Ιού­νη σε ειδι­κή εκδή­λω­ση περιλαμβάνουν:

Τρία ταξί­δια στο εξω­τε­ρι­κό και εσω­τε­ρι­κό

8ημερο για δυο άτο­μα στην Τυνη­σία – Ο Μεγά­λος Γύρος των Οάσεων

5νθημερο για δυο άτο­μα στην Βαρκελώνη

4ημερο για δυο άτο­μα στην Ρώμη

6ήμερο για δυο άτο­μα στη Χίο

3ήμερο για δυο άτο­μα στο Ναύπλιο

Μονο­ή­με­ρες εκδρομές

Μια μετα­τρο­πή κινη­τή­ρα αυτο­κι­νή­του σε υγρα­έ­ριο αξί­ας 700 ευρώ

Και πλή­θος άλλων δώρων

Η Επι­τρο­πή που έχει συστή­σει η Εκτε­λε­στι­κή Γραμ­μα­τεία και φέρει την ευθύ­νη για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της οικο­νο­μι­κής εξόρ­μη­σης, θα έχει τον έλεγ­χο, αλλά και το καθή­κον να δώσει την απα­ραί­τη­τη βοή­θεια σε κάθε σωμα­τείο όχι μόνο να πιά­σει το πλά­νο του, αλλά και να το ξεπεράσει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο