Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ο Εμανουέλ, η Μπριζίτ και ο σκύλος του Αλκιβιάδη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Ε. Μακρόν με την εντυ­πω­σια­κή σύζυ­γό του έφτα­σε στην Αθήνα.
Και εμείς κοι­τού­σα­με …την κοπελιά!!!

Ολα τα βλέμ­μα­τα στραμ­μέ­να στην …κοπε­λιά!!! Τι θα κάνει στην Αθή­να αγκα­ζέ με την Περι­στέ­ρα και τη Σίσ­συ. Πού θα πάει; Τι θα δει; Μα τι υπέ­ρο­χο αυτό που φορεί!
Και εμείς κοι­τού­σα­με τις κοπελιές…

Μεγά­λη η χάρη μας που μας κατα­δέ­χτη­καν και μάλι­στα κομί­ζο­ντας και μήνυ­μα εμπι­στο­σύ­νης και στή­ρι­ξης, Μα τι αγα­θοί οι σκο­ποί τους…!!!
«Μπή­καν στην πόλη οι οχτροί σπα­θιά κρα­τού­σαν οι οχτροί κι εμείς τα πήρα­με για φυλαχτά»

Το ζεύ­γος Μακρόν συνο­δεύ­ει και ένα Airbus επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Δεκα­τρείς εξ αυτών επι­κε­φα­λής εται­ρειών όπως η «Total»… «Ψήφος εμπι­στο­σύ­νης» στην κυβέρ­νη­ση για το «φιλι­κό επεν­δυ­τι­κό κλί­μα»… Θα το τιμή­σουν δεόντως…
Και εμείς χαχα­νί­ζου­με κοι­τώ­ντας την …κοπε­λιά!!!

***

Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, τα πράγ­μα­τα είναι κάπως πιο «πεζά», καθώς ο Εμα­νου­έλ Μακρόν έρχε­ται στην Ελλά­δα για να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα οικο­νο­μι­κά, ενερ­γεια­κά και γεω­στρα­τη­γι­κά σχέ­δια του γαλ­λι­κού κεφα­λαί­ου, ενώ από την πλευ­ρά της η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση θέλει να κλεί­σει επι­χει­ρη­μα­τι­κές συμφωνίες.

Οι Γάλ­λοι (η εται­ρεία της Μασ­σα­λί­ας CMA CGM ) πήραν τον ΟΛΘ και άλλες επι­χει­ρή­σεις, όπως η «Suez» και η EDF, είναι υπο­ψή­φιες για την εξα­γο­ρά των εται­ρειών νερού και ηλε­κτρι­σμού, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΔΕΗ. Όσο για την «Total», ενδια­φέ­ρε­ται για τις εξο­ρύ­ξεις πετρε­λαί­ου στο Ιόνιο και στη Νότια Κρήτη.

Οι τομείς του του­ρι­σμού, της φαρ­μα­κευ­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, της δια­τρο­φής, των κατα­σκευών επί­σης προ­τάσ­σο­νται, με γαλ­λι­κούς επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους να δρα­στη­ριο­ποιού­νται ήδη στην Ελλά­δα, π.χ. η «Accor» (ξενο­δο­χεία «Sofitel» και «Novotel»), η φαρ­μα­κευ­τι­κή «Sanofi», η «Loreal», η «Danone», η κατα­σκευα­στι­κή «Vinci», που σε κοι­νο­πρα­ξία με ελλη­νι­κές εται­ρεί­ες δια­χει­ρί­ζε­ται τη γέφυ­ρα Ρίου — Αντιρ­ρί­ου, την Ολυ­μπία Οδό και εκδη­λώ­νει ενδια­φέ­ρον για τη νέα γραμ­μή του Μετρό της Αθή­νας κ.ά.

***

Φεύ­γο­ντας αύριο οι Γάλ­λοι δε θα μας έχει μεί­νει ούτε το τενε­κε­δά­κι για να μαζεύ­ου­με το νερό της βρο­χής… Θα πρέ­πει να αγο­ρά­σου­με και­νού­ριο (από τους Γάλ­λους) για να αγο­ρά­σου­με μερι­κές στα­γό­νες νερού από την ΕΥΔΑΠ (των Γάλ­λων). Κοι­νώς, θα πού­με το νερό …Εβιάν

Και εμείς θα σκού­ζου­με στα φεϊσμπούκια

***

Ο Αλκι­βιά­δης, ο πολι­τι­κός και στρα­τη­γός της Αρχαί­ας Αθή­νας, κάπο­τε έδω­σε ένα τερά­στιο ποσό (70 μνες) για να αγο­ρά­σει ένα σκύ­λο κι όλη η πόλη συζη­τού­σε για πολύ και­ρό αυτή την παλα­βο­μά­ρα, όμως, περι­ποιό­ταν και αγα­πού­σε το σκύ­λο. Κι όταν το θέμα εξα­ντλή­θη­κε, έκο­ψε την ουρά του πανά­κρι­βου σκύ­λου. Όταν οι συμπο­λί­τες του τον ρωτού­σαν για­τί το έκα­νε, απα­ντού­σε: «Όσο θα μιλούν οι Αθη­ναί­οι για το σκυ­λί μου, δε θα λένε τίπο­τα κακό για μένα».

***

Η Μπρι­ζίτ Μακρόν έφε­ρε τα Louis Vuitton της στην Ελλά­δα ‑Χαμο­γε­λα­στή και σικά­τη στο Προ­ε­δρι­κό Μέγαρο…

Και εμείς, όπως με καζού­ρα υπο­δε­χτή­κα­με το ζεύ­γος στο twitter, έτσι με καζού­ρα θα τους αποχαιρετήσουμε…

Και έτσι δει­ψα­σμέ­νοι και πει­να­σμέ­νοι θα τους ταρά­ξου­με στα tweet…

Χου­ντι­κά συν­θή­μα­τα από την Χρυ­σή Αυγή στη συνε­δρί­α­ση της  Βουλής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο