Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου 2001: Η επίθεση στους Δίδυμους Πύργους

Σαν σήμε­ρα 11 Σεπτεμ­βρί­ου 2001 επι­θέ­σεις αυτο­κτο­νί­ας πραγ­μα­το­ποιού­νται στις ΗΠΑ με 4 αερο­πλά­να που κατε­λή­φθη­σαν και εν συνε­χεία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κατά συγκε­κρι­μέ­νων στό­χων στο αμε­ρι­κα­νι­κό έδα­φος: δύο συνε­τρί­βη­σαν στο Κέντρο Παγκό­σμιου Εμπο­ρί­ου («Δίδυ­μοι Πύρ­γοι»), ένα στο Πεντά­γω­νο, ενώ ένα κατέ­πε­σε πριν κατα­λή­ξει στον στό­χο του.

Από τις επι­θέ­σεις αυτές, που απο­δό­θη­καν στην οργά­νω­ση Αλ-Κάι­ντα, έχα­σαν τη ζωή τους 2.996 άνθρωποι.

Το κρά­τος — τρο­μο­κρά­της, οι ΗΠΑ, μαζί με τους συμ­μά­χους τους, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν την 11η Σεπτέμ­βρη για ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις σε όλο τον κόσμο στο όνο­μα του «πολέ­μου κατά της τρομοκρατίας».

Τον Οκτώ­βρη του ίδιου χρό­νου ξεκί­νη­σε ο πόλε­μος στο Αφγα­νι­στάν κατά των Ταλι­μπάν, δηλα­δή των σκο­τα­δι­στών ισλα­μι­στών που δημιουρ­γή­θη­καν από τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά επι­τε­λεία για ν’ ανα­τρέ­ψουν τη Λαϊ­κή Δημο­κρα­τία του Αφγα­νι­στάν. Στη συνέ­χεια, το 2003 έγι­νε η ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση στο Ιράκ με το πρό­σχη­μα των «όπλων μαζι­κής κατα­στρο­φής του Σαντάμ Χου­σε­ΐν», στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα «για­τί κολυ­μπού­σε σε μια θάλασ­σα πετρε­λαί­ου», όπως είχε πει κυνι­κά ο πολύς πρώ­ην ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Αμυ­νας των ΗΠΑ και της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, Πολ Γούλ­φο­βιτς. Ο ίδιος του λεγό­με­νου «Σχε­δί­ου για τον αμε­ρι­κα­νι­κό αιώ­να», όπου συμ­με­τεί­χαν οι Μπους, Τσέ­νι και Ραμ­σφέλντ, είχε επί­σης πει λίγο μετά από τις επι­θέ­σεις στους «Δίδυ­μους Πύρ­γους » ότι, «αν δεν είχε συμ­βεί η 11η Σεπτέμ­βρη , θα έπρε­πε να την εφεύ­ρου­με». Αργό­τε­ρα ακο­λού­θη­σαν οι επεμ­βά­σεις στη Λιβύη κι έπει­τα στη Συρία, επέμ­βα­ση που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη και σήμε­ρα με το νέο «ανθρω­πι­στι­κό πρό­σχη­μα» της αντι­με­τώ­πι­σης των τζι­χα­ντι­στών στη Συρία και στο Ιράκ του «Ισλα­μι­κού Κρά­τους» (επί­σης δημιούρ­γη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών), που αξιο­ποιεί­ται ποι­κι­λο­τρό­πως για νέες «σωτή­ριες» και «απε­λευ­θε­ρω­τι­κές» επεμ­βά­σεις των ιμπεριαλιστών.

Στις 15/9/2001 , στην Από­φα­ση της ΚΕ του ΚΚΕ σημειω­νό­ταν: «Τέτοιες ενέρ­γειες, με βάση τη διε­θνή πεί­ρα, συνι­στούν “βού­τυ­ρο στο ψωμί” στους επι­τε­λι­κούς ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς. Χρη­σι­μο­ποιού­νται και αξιο­ποιού­νται για ν’ ανοί­ξει μια νέα σελί­δα εγκλη­μα­τι­κής επί­θε­σης κατά λαών, χωρών, λαϊ­κών κινη­μά­των, που αντι­στέ­κο­νται στη “νέα τάξη πραγ­μά­των” σε εθνι­κό και διε­θνές επί­πε­δο. Ενα­ντί­ον εκεί­νων που διεκ­δι­κούν το δικαί­ω­μα του κάθε λαού ν’ απο­φα­σί­ζει για το δρό­μο εξέ­λι­ξης που θα πάρει η χώρα του, υπε­ρα­σπί­ζο­νται τα σύνο­ρα και τα κυριαρ­χι­κά τους δικαιώματα».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο