Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 20 Μαρτίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία

Συρ­μα­τό­πλεγ­μα, με θάνα­το φορ­τω­μέ­νο, / έχει γύρω από τον κόσμο μας απλω­θεί (…) Μάθα­με καλά το σύν­θη­μα του Ντα­χά­ου / και γίνα­με έτσι σκλη­ροί ως το ατσά­λι. (Tο “Τρα­γού­δι του Ντα­χά­ου“, το εμβα­τή­ριο που έδι­νε κου­ρά­γιο και θάρ­ρος στους κρα­τού­με­νους του ναζι­στι­κού στρα­το­πέ­δου)

 Σαν σήμε­ρα 20 Μαρ­τί­ου - Μια ματιά στην ιστο­ρία του τόπου και του κόσμου. Γεγο­νό­τα και πρό­σω­πα που έμει­ναν στην ιστο­ρία και δεν πρέ­πει να ξεχάσουμε

1727 Πεθαί­νει ο Άγγλος μαθη­μα­τι­κός, φυσι­κός και αστρο­νό­μος Ισα­άκ Νεύ­των, ο οποί­ος με τις μελέ­τες και τα πει­ρά­μα­τά του έθε­σε τα θεμέ­λια της σύγ­χρο­νης επιστήμης

neuton

1800 Ο Ιτα­λός φυσι­κός Αλε­σά­ντρο Βόλ­τα ανα­κοι­νώ­νει με γράμ­μα του στον Aγγλο φίλο του σερ Τζό­ζεφ Μπανκς ότι ανα­κά­λυ­ψε την μπαταρία.

1815 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της επι­στρέ­φει στο Παρί­σι μετά τη δρα­πέ­τευ­σή του από το νησί Έλβα, όπου ήταν εξό­ρι­στος. Η επά­νο­δός του στην εξου­σία θα ήταν σύντο­μη, αφού λίγους μήνες μετά, στη μάχη του Βατερ­λό (18/6/1815) ηττή­θη­κε και εξο­ρί­στη­κε και πάλι, αυτή τη φορά στο νησί της Αγί­ας Ελέ­νης, όπου έμει­νε έως το θάνα­τό του.

1828 Γεν­νή­θη­κε ο Νορ­βη­γός θεα­τρι­κός συγ­γρα­φέ­ας, Ερρί­κος Ιψεν.

1834 Οι οπλαρ­χη­γοί της Επα­νά­στα­σης του 1821 Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης και Δημή­τριος Πλα­πού­τας παρα­πέ­μπο­νται σε δίκη με τις κατη­γο­ρί­ες της συνω­μο­σί­ας και της εσχά­της προ­δο­σί­ας. Στις 25/5 κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το, ποι­νή που ωστό­σο δεν εκτε­λεί­ται αφού δεν υπο­γρά­φτη­κε από τους δικα­στές Γεώρ­γιο Τερ­τσέ­τη και Ανα­στά­σιο Πολυζωίδη

1835 Ολο­κλη­ρώ­νο­νται οι πρώ­τες δημο­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα, που διήρ­κε­σαν πέντε μέρες και στις οποί­ες έλα­βαν μέρος δύο κόμ­μα­τα, το κόμ­μα των Κυβερ­νη­τι­κών ή κόμ­μα του Άρμαν­σπεργκ (Βαυα­ρός αντι­βα­σι­λέ­ας του Όθω­να), και το κόμ­μα των Αντιαρ­μαν­σπερ­γι­κών, το οποίο ήταν το ισχυρότερο.

1852 Εκδί­δε­ται το βιβλίο της Χάριετ Μπί­τσερ Στό­ου “Η καλύ­βα του Μπάρ­μπα Θωμά”, όπου μέσα σε τρεις μήνες θα που­λή­σει πάνω από 300.000 αντίτυπα

1900 Ο σέρ­βος φυσι­κός Νίκο­λα Τέσλα λαμ­βά­νει δίπλω­μα ευρε­σι­τε­χνί­ας για την ασύρ­μα­τη μετά­δο­ση της ηλε­κτρι­κής ενέργειας.

1916 Ο Αλμπερτ Αϊν­στάιν δημο­σιεύ­ει τη Θεω­ρία της Σχετικότητας.

1929 Ο ΠΑΟΚ συγ­χω­νεύ­ε­ται με την ΑΕΚ Θεσ­σα­λο­νί­κης και αλλά­ζει το σήμα του από τετρά­φυλ­λο πρά­σι­νο τρι­φύλ­λι στο δικέ­φα­λο αετό.

1933 Εκλέ­γε­ται Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ ο Φράν­κλιν Ρού­σβελτ, ο οποί­ος ξεκι­νά την οικο­νο­μι­κή ανα­στύ­λω­ση της χώρας, που μαστί­ζε­ται από το κραχ της δεκα­ε­τί­ας του ’20. Η πολι­τι­κή που ακο­λού­θη­σε θα γίνει γνω­στή ως “New Deal”.

1933 Εκτε­λεί­ται στην ηλε­κτρι­κή καρέ­κλα ο ιτα­λο­α­με­ρι­κα­νός οικο­δό­μος Τζου­ζέ­πε Ζαν­γκά­ρα, ο οποί­ος στις 15 Φεβρουα­ρί­ου 1933 απο­πει­ρά­θη­κε να δολο­φο­νή­σει τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Φρα­γκλί­νο Ρού­σβελτ (αντ’ αυτού σκο­τώ­θη­κε ο Δήμαρ­χος του Σικά­γο που τον συνό­δευε). Τα τελευ­ταία του λόγια ήταν: «Ζήτω η Ιτα­λία. Ζήτω οι φτω­χοί λαοί παντού!…Πάτα τον διακόπτη».

1933 Την ίδια μέρα, στη Γερ­μα­νία, οι Ναζί ανοί­γουν το πρώ­το στρα­τό­πε­δο συγκέ­ντρω­σης στο Νταχάου

dahuo

1937 Χίτλερ και Μου­σο­λί­νι στο πλευ­ρό του Φράνκο

hitler musolini

1942 πεθαί­νει ο Χοσέ Ντιάζ. Μορ­φή του ισπα­νι­κού και του διε­θνούς εργα­τι­κού κινήματος

Diaz

1947 Δολο­φο­νεί­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Γ. Ζέβγος, μέλος του ΠΓ του ΚΚΕ, από πλη­ρω­μέ­να όργα­να του παρακράτους.

zevgos

1952  Ο πρω­θυ­πουρ­γός Νικό­λα­ος Πλα­στή­ρας παθαί­νει βαριά ημι­πλη­γία. Επί­ση­μα πρω­θυ­πουρ­γι­κά καθή­κο­ντα ανα­λαμ­βά­νει ο Σοφο­κλής Βενιζέλος.

1956 Ανα­κή­ρυ­ξη της ανε­ξαρ­τη­σί­ας της Τυνησίας.

1956 Ο Αρι­στο­τέ­λης Ωνά­σης προ­βαί­νει σε καταγ­γε­λία της σύμ­βα­σής του με το Δημό­σιο για την «Ολυ­μπια­κή», για να ενι­σχύ­σει το κρά­τος την ανα­νέ­ω­ση του στό­λου της εταιρείας.\

1964 Πέθα­νε ο Μπρέ­νταν Μπί­αν, ο στι­χουρ­γός του «Γελα­στού παιδιού»

mpian

1966 Πέθα­νε ο Δημή­τριος Γαλά­νης, Έλλη­νας χαρά­κτης, από τους πρω­το­πό­ρους στο είδος του στον ελλη­νι­κό καλ­λι­τε­χνι­κό κόσμο. Ασχο­λή­θη­κε, επί­σης, εκτε­νώς με τη γελοιο­γρα­φία και τη ζωγρα­φι­κή. (Γεν. 22/5/1882)

1968 Στον από­η­χο της ρήξης που επήλ­θε με την ανα­θε­ω­ρη­τι­κή ομά­δα Παρ­τσα­λί­δη — Ζωγρά­φου — Δημη­τρί­ου στην 12η Πλα­τιά Ολο­μέ­λεια της ΚΕ του ΚΚΕ, ο Σταύ­ρος Καρ­ράς και άλλοι ανα­θε­ω­ρη­τές κλέ­βουν μεγά­λο μέρος του Αρχεί­ου του Κόμ­μα­τος στο Σιμπί­ου της Ρου­μα­νί­ας (με τη συν­δρο­μή και της Ρου­μα­νι­κής αστυ­νο­μί­ας). Μετά από ένα διά­στη­μα οι ανα­θε­ω­ρη­τές μετέ­φε­ραν το κλεμ­μέ­νο υλι­κό στα Σκό­πια και το 1988 στην Ελλά­δα. Η δήθεν ιδιο­κτη­σία του «ΚΚΕ εσω­τε­ρι­κού» έγι­νε στη συνέ­χεια «ιδιο­κτη­σία» του ΣΥΝ. Εδώ και χρό­νια αυτό το αρχεια­κό υλι­κό του ΚΚΕ, απο­τε­λεί το βασι­κό τμή­μα των Αρχεί­ων Σύγ­χρο­νης Κοι­νω­νι­κής Ιστο­ρί­ας (ΑΣΚΙ). Πρό­κει­ται για ιδιω­τι­κή εται­ρία, κατ’ ουσί­αν απο­τε­λεί «ιδιο­κτη­σία» του ΣΥΝ (902.gr)

1969 Ο Τζων Λένον και η Γιό­κο Όνο παντρεύ­ο­νται στο Γιβραλτάρ

1973 Δυό­μι­σι χιλιά­δες φοι­τη­τές συγκε­ντρώ­νο­νται στο κτί­ριο της Νομι­κής και κατό­πιν ανε­βαί­νουν στην ταρά­τσα όπου φωνά­ζουν συν­θή­μα­τα κατά της δικτα­το­ρί­ας. Η Χού­ντα απα­ντά με επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας, της ΕΣΑ και των ΛΟΚ. Πολ­λοί φοι­τη­τές συλλαμβάνονται.

1986 Ο Ζακ Σιράκ γίνε­ται πρω­θυ­πουρ­γός της Γαλλίας

1987 Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Φαρ­μά­κων εγκρί­νει τη διά­θε­ση στην αγο­ρά του ΑΖΤ, του πρώ­του φάρ­μα­κου κατά του AIDS.

1990 Πεθαί­νει ο Σοβιε­τι­κός τερ­μα­το­φύ­λα­κας Λεβ Για­σίν, που θεω­ρεί­ται ως ο καλύ­τε­ρος τερ­μα­το­φύ­λα­κας του 20ού αιώ­να από την διε­θνή ομο­σπον­δία ιστο­ρί­ας και στα­τι­στι­κής ποδο­σφαί­ρου. Το 1999 ο Λεβ Για­σίν ανα­δεί­χτη­κε ο καλύ­τε­ρος Ρώσος αθλη­τής του αιώ­να, ύστε­ρα από ψηφο­φο­ρία που διορ­γά­νω­σε ο σύν­δε­σμος αθλη­τι­κών συντα­κτών της χώρας. Ο υψη­λό­σω­μος τερ­μα­το­φύ­λα­κας, αγω­νί­στη­κε σε περισ­σό­τε­ρα από 600 παι­χνί­δια με τα χρώ­μα­τα της Ντι­να­μό Μόσχας, ενώ είχε φορέ­σει και 78 φορές τη φανέ­λα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης. Επί­σης, πήρε μέρος σε τέσ­σε­ρα Μου­ντιάλ, ενώ το 1956 πανη­γύ­ρι­σε την κατά­κτη­ση του χρυ­σού Ολυ­μπια­κού μεταλ­λί­ου. Τέσ­σε­ρα χρό­νια αργό­τε­ρα, βρέ­θη­κε με τη Σοβιε­τι­κή Ενω­ση στο ψηλό­τε­ρο σκα­λί του βάθρου κατά τη διάρ­κεια του Ευρω­παϊ­κού Πρωταθλήματος.

giasin

1997 Πέθα­νε ο Ανδρέ­ας Λεντά­κης, Ελλη­νας πολι­τι­κός και συγ­γρα­φέ­ας. (Γεν. 8/7/1934)

2003  4:35 π.μ. (ώρα Ελλά­δος) ξεκι­νά­ει ο βομ­βαρ­δι­σμός της Βαγδά­της από τις ΗΠΑ. Αμε­ρι­κα­νι­κά και βρε­τα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα εισβά­λουν στη χώρα με το επι­χεί­ρη­μα ότι το Ιράκ κατέ­χει όπλα μαζι­κής καταστροφή

Βαρ­διά­νος στα σπόρ­κα, Αλέ­ξαν­δρος Παπαδιαμάντης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο