Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 5 Νοεμβρίου

1492 Ο Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος μαθαί­νει για το καλα­μπό­κι από τους Ινδιά­νους της Κούβας.

1605 «Η συνω­μο­σία της Πυρί­τι­δας»: Οι καθο­λι­κοί με επι­κε­φα­λής το Γκάι Φοκς προ­σπα­θούν να ανα­τι­νά­ξουν το βρε­τα­νι­κό κοι­νο­βού­λιο. Στό­χος είναι να σκο­τώ­σουν τον τυραν­νι­κό βασι­λιά Ιάκω­βο Α’ και όλα τα στε­λέ­χη του. Το σχέ­διο απο­κα­λύ­πτε­ται και οι συνω­μό­τες συλ­λαμ­βά­νο­νται. Θα εκτε­λε­στούν στις 31 Ιανουα­ρί­ου με αγχό­νη και διαμελισμό.

1615 Γεν­νή­θη­κε ο σουλ­τά­νος της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας, Ιμπρα­ήμ Α’

1688 Αρχί­ζει στην Αγγλία η “Ένδο­ξη Επα­νά­στα­ση”. Ο Γου­λιέλ­μος Γ’ της Οράγ­γης φθά­νει στο Λον­δί­νο. Ανα­τρέ­πει τον τυραν­νι­κό Ιάκω­βο Β’ Στιού­αρτ με στή­ρι­ξη των Τόρις και των Ουί­γων. Θεμε­λιώ­νε­ται ο σύγ­χρο­νος αγγλι­κός κοινοβουλευτισμός.

1789 Η Συνέ­λευ­ση των Τάξε­ων στην επα­να­στα­τη­μέ­νη Γαλ­λία απο­φα­σί­ζει ότι όλοι οι πολί­τες είναι ίσοι απέ­να­ντι στο νόμο.

1815 Η Αγγλία και η Ρωσία υπο­γρά­φουν στο Παρί­σι ειδι­κή συν­θή­κη, σύμ­φω­να με την οποία τα Επτά­νη­σα τίθε­νται υπό την προ­στα­σία της Αγγλί­ας με την ονο­μα­σία «Ηνω­μέ­ναι Πολι­τεί­αι των Ιονί­ων Νήσων».

1828 Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Λιβα­δειάς από τις ελλη­νι­κές δυνά­μεις του Δημή­τρη Υψη­λά­ντη, μετά από συνθηκολόγηση.

1838 Η Ονδού­ρα κηρύσ­σει την ανε­ξαρ­τη­σία της από την Ισπανία.

1879 Πέθα­νε ο Σκο­τσέ­ζος φυσι­κός, που το 1873 δια­τύ­πω­σε τους βασι­κούς νόμους της ηλε­κτρο­μα­γνη­τι­κής, Τζέιμς Κλαρκ Μάξγουελ,

1912 Εθε­λο­ντι­κά σώμα­τα Ηπει­ρω­τών και 200 Κρη­τών, υπό τον Ταγ­μα­τάρ­χη Χωρο­φυ­λα­κής Σπύ­ρο Σπυ­ρο­μή­λιο, απο­βι­βά­ζο­νται στη Χει­μάρ­ρα και μετά σύντο­μο αγώ­να αιχ­μα­λω­τί­ζουν την τουρ­κι­κή φρου­ρά και απε­λευ­θε­ρώ­νουν την πόλη.

1912  έπει­τα από αγώ­να δύο ημε­ρών, η VI Μεραρ­χία εκδιώ­κει τους Τούρ­κους και εισέρ­χε­ται στην Άρνισ­σα της Έδεσσας.

1913 Γεν­νή­θη­κε η βρε­τα­νί­δα ηθο­ποιός, Βίβιαν Λι

1914 Η Γαλ­λία, η Βρε­τα­νία και η Ρωσία κηρύσ­σουν τον πόλε­μο στην Τουρκία.

1914 Η Αγγλία κηρύσ­σει άκυ­ρη την αγγλο­τουρ­κι­κή Συν­θή­κη της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης (1878) και αναγ­γέλ­λει την προ­σάρ­τη­ση της Κύπρου, καθι­στώ­ντας την «αποι­κία του Στέμματος».

1916 Η Πολω­νία ανα­κη­ρύσ­σε­ται αυτό­νο­μο βασί­λειο με πρά­ξη, που υπο­γρά­φουν οι αυτο­κρά­το­ρες της Γερ­μα­νί­ας και της Αυστρίας.

1931 Πνί­γε­ται στο αίμα η επα­νά­στα­ση της Κύπρου. Ο ελλη­νι­κός λαός τάσ­σε­ται στο πλευ­ρό των αγω­νι­ζο­μέ­νων αδελ­φών Κυπρίων.

1935 Οι αδελ­φοί Πάρ­κερ κυκλο­φο­ρούν στην αγο­ρά το επι­τρα­πέ­ζιο παι­γνί­δι «Monopoly».

1936 Γεν­νή­θη­κε ο γκου­ρού της πλη­ρο­φο­ρι­κής, καθη­γη­τής στο Τεχνο­λο­γι­κό Ινστι­τού­το Μασα­χου­σέ­της (ΜΙΤ) Μιχά­λης Δερτούζος

1940 Ο Φρα­γκλί­νος Ρούζ­βελτ επα­νε­κλέ­γε­ται για τρί­τη φορά πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

1943 Γεν­νή­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός συγ­γρα­φέ­ας, σενα­ριο­γρά­φος και ηθο­ποιός, Σαμ Σέπαρντ

1944 Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο της Πολι­τι­κής Επι­τρο­πής Εθνι­κής Απε­λευ­θέ­ρω­σης (ΠΕΕΑ) απο­φα­σί­ζει την αυτο­διά­λυ­σή της.

ΠΕΕΑ: Η πρώ­τη λαϊ­κή εθνι­κή κυβέρνηση

1945 Η Κολομ­βία γίνε­ται μέλος του ΟΗΕ.

1949 Το Συμ­βού­λιο της Ευρώ­πης απο­φα­σί­ζει να δεχτεί στους κόλ­πους του την Ομο­σπον­δια­κή Δημο­κρα­τία της Γερ­μα­νί­ας και το Σάαρ.

1956 Η κρί­ση του Σου­έζ (που ξέσπα­σε με αφορ­μή τις αντι­δρά­σεις κυρί­ως της Βρε­τα­νί­ας της Γαλ­λί­ας απέ­να­ντι στην εθνι­κο­ποί­η­ση της Διώ­ρυ­γας του Σου­έζ από την Αίγυ­πτο) λαμ­βά­νει πλέ­ον τη μορ­φή ανοι­χτής ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμ­βα­σης. Το βρά­δυ της 5 προς 6 Νοεμ­βρί­ου βρε­τα­νι­κά και γαλ­λι­κά απο­βι­βά­ζο­νται στο Πορτ Σάιντ της Αιγύ­πτου και κατα­λαμ­βά­νουν τη διώρυγα.

1959 Απε­λευ­θε­ρώ­νε­ται από τις ελλη­νι­κές αρχές ο τελευ­ταί­ος Ναζί που κρα­τού­νταν για τη διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των πολέ­μου στην Ελλά­δα, ο Μέρ­τεν και απε­λαύ­νε­ται αμέ­σως στη Δυτι­κή Γερμανία.

1961 Σφο­δρή νερο­πο­ντή πλήτ­τει την Αθή­να. 44 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους, 300 τραυ­μα­τί­ζο­νται και 3.700 μένουν άστε­γοι. Ο Κηφι­σός ποτα­μός ξεχει­λί­ζει, με απο­τέ­λε­σμα τα Λιό­σια, το Περι­στέ­ρι, το Μπουρ­νά­ζι και το Μοσχά­το να γίνουν μία στά­μπα λάσπης στον χάρ­τη της Αττικής.

1963 Αρχαιο­λό­γοι ανα­κα­λύ­πτουν ερεί­πια των Βίκινγκς στη Νέα Γη, που προη­γού­νται της άφι­ξης του Κολόμ­βου στην Αμε­ρι­κή κατά 500 χρόνια.

1968 Ο Ρίτσαρντ Νίξον εκλέ­γε­ται 37ος πρό­ε­δρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών Αμερικής.

1977 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, συν­δη­μιουρ­γός του Αστε­ρίξ, Ρενέ Γκοσινί

1979 Πεθαί­νει ο συγ­γρα­φέ­ας Κώστας Κοτζιάς

Σαν σήμε­ρα 5 Νοεμ­βρί­ου πέθα­νε ο συγ­γρα­φέ­ας των «Γαλα­ρία Νο7», «Αλύ­γι­στος», «Παρά­νο­μος»

1984 Στη Νικα­ρά­γουα, ο Ντα­νιέλ Ορτέ­γκα εκλέ­γε­ται πρό­ε­δρος της χώρας.

1989 Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές στην Ελλά­δα. Νική­τρια ανα­δει­κνύ­ε­ται η Νέα Δημο­κρα­τία με ποσο­στό 46,4% και 148 έδρες, γεγο­νός που δεν της επι­τρέ­πει να σχη­μα­τί­σει αυτό­νο­μη κυβέρνηση.

1994 Στις ΗΠΑ, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος Ρόναλντ Ρέι­γκαν ανα­κοι­νώ­νει, με επι­στο­λή του στον Τύπο, ότι πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ.

1996 Ο υπο­ψή­φιος των Δημο­κρα­τι­κών, πρό­ε­δρος Μπιλ Κλί­ντον, κερ­δί­ζει το ρεπου­μπλι­κα­νό αντί­πα­λό του, Μπομπ Ντό­ουλ, και επα­νε­κλέ­γε­ται πρό­ε­δρος των ΗΠΑ.

2003 Η ομά­δα του Μονα­κό σημειώ­νει ρεκόρ τερ­μά­των στην ιστο­ρία του Τσά­μπιονς Λιγκ στο ποδό­σφαι­ρο, νικώ­ντας τη Λα Κορού­νια με 8–3.

2004 Υπο­γρά­φε­ται από τον πρό­ε­δρο της Ρωσί­ας, Βλα­ντι­μίρ Πού­τιν, το Πρω­τό­κολ­λο του Κιό­το, για την κατα­πο­λέ­μη­ση της υπερ­θέρ­μαν­σης του πλα­νή­τη. Έτσι, το Πρω­τό­κολ­λο τίθε­ται σε ισχύ.

2006 Ο Σαντάμ Χου­σε­ΐν και συνερ­γά­τες του κατα­δι­κά­ζο­νται σε θάνα­το για την σφα­γή 148 Σιι­τών το 1982.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο