Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1687 ο Μοροζίνι καταστρέφει την Ακρόπολη

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

Τα μεσά­νυ­χτα της 26ης προς 27ης Σεπτεμ­βρί­ου 1687, που είναι παν­σέ­λη­νος, μια οβί­δα δια­περ­νά τη στέ­γη του Παρ­θε­νώ­να και ανα­φλέ­γε­ται η πυρί­τι­δα που είναι απο­θη­κευ­μέ­νη στο εσω­τε­ρι­κό του. Η έκρη­ξη, που ακο­λου­θεί, ανοί­γει τον ναό στα δύο. Κατα­στρέ­φε­ται το τελειό­τε­ρο κτί­σμα της αρχαιό­τη­τας. Οι πολιορ­κη­τές ξεσπούν σε ζητωκραυγές.

Ο βομ­βαρ­δι­σμός της Ακρό­πο­λης ήταν έργο των Ενε­τι­κών δυνά­με­ων του δόγη της Βενε­τί­ας Μορο­ζί­νι, κατα­στρέ­φε­ται σημα­ντι­κό τμή­μα του Παρθενώνα.

Οι Τούρ­κοι πίστευαν ότι ο Μορο­ζί­νι  θα σεβό­ταν το αρχαίο μνη­μείο και δεν θα χτυ­πού­σε και γι’ αυτό είχαν είχαν ενα­πο­θη­κεύ­σει στον Παρ­θε­νώ­να μεγά­λες ποσό­τη­τες πυρο­μα­χι­κών. Ο Βενε­τός δόγης όμως ήταν αδίστακτος.

Ο Μορο­ζί­νι και οι στρα­τιώ­τες του στην αρχή προ­σπα­θούν να ανα­τι­νά­ξουν ( ! ) τον ιερό βρά­χο με δυνα­μί­τη (φουρ­νέ­λα). Δεν το κατα­φέρ­νουν, αφού ο βρά­χος είναι αρκε­τά σκλη­ρός και αλλά­ζουν τακτι­κή: Στή­νουν τα κανό­νια τους σε διά­φο­ρα σημεία απέ­να­ντι από την Ακρό­πο­λη, όπως τα υψώ­μα­τα του Φιλο­πάπ­που, της Πνύ­κας και του Αρεί­ου Πάγου, και αρχί­ζουν να πυροβολούν.

morozini1

Αρχί­ζει καται­γι­σμός πυρών.  Μία οβί­δα τρύ­πη­σε την στέ­γη και χτύ­πη­σε τα πεντα­κό­σια βαρέ­λια πυρί­τι­δας που είχαν απο­θη­κεύ­σει οι Τούρ­κοι  στο κέντρο του ναού.…

Η μοι­ραία βόμ­βα που μετέ­τρε­ψε σε ερεί­πιο τον Παρ­θε­νώ­να, ρίχτη­κε από κανό­νι που ήταν τοπο­θε­τη­μέ­νο κοντά στην Αγία Αικα­τε­ρί­νη στην Πλάκα.…

morozini-2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο