Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι έγινε στον κόσμο και στον τόπο μας σαν σήμερα 9 Μαρτίου;

Σαν σήμερα 👉 9 Μαρτίου - __
Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1454 Γεν­νή­θη­κε ο Αμέ­ρι­γκο Βεσπού­τσι (Amerigo Vespucci)

  americo

1500 Ο Πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής Πέδρο Καμπράλ σαλ­πά­ρει από τη Λισα­βό­να με 13 πλοία με προ­ο­ρι­σμό τις Ινδί­ες. Στο ταξί­δι αυτό θα ανα­κα­λύ­ψει τη Βραζιλία.

1776 Κυκλο­φο­ρεί το βιβλίο του Άνταμ Σμιθ «Ο πλού­τος των Εθνών», ένα από τα θεμε­λιώ­δη έργα της αστι­κής οικο­νο­μι­κής επι­στή­μης. Ο Κ. Μαρξ χαρα­κτή­ρι­σε τον Α. Σμιθ «οικο­νο­μο­λό­γο της μανου­φα­κτου­ρια­κής περιό­δου του καπιταλισμού».

1796 Ο Ναπο­λέ­ων Βονα­πάρ­της παντρεύ­ε­ται την Ιωση­φί­να, χήρα του υπο­κό­μη του Μποαρνέ.

1824 Αρχί­ζει ο πρώ­τος εμφύ­λιος πόλε­μος μετα­ξύ των επα­να­στα­τη­μέ­νων Ελλήνω

1831 Ο βασι­λιάς της Γαλ­λί­ας Λου­δο­βί­κος Φίλιπ­πος δημιουρ­γεί στο Αλγέ­ρι την περι­βό­η­τη «Λεγε­ώ­να των Ξένων», στην οποία συγκε­ντρώ­νο­νται τυχο­διω­κτι­κά και εγκλη­μα­τι­κά στοι­χεία απ’ όλο τον κόσμο, με αντάλ­λαγ­μα την αμνή­στευ­σή τους και μερί­διο από τη λεία των επεμβάσεων.

1839 Γεν­νιέ­ται ο μεγά­λος Ρώσος συν­θέ­της Μόδε­στος Μου­σόρ­γκ­σκι. Έργα του, η όπε­ρα «Μπο­ρίς Γκο­ντου­νόφ», το έργο για πιά­νο «Εικό­νες Σε Μία Έκθε­ση». το συμ­φω­νι­κό ποί­η­μα «Νύχτα Στο Φαλα­κρό Βου­νό», κ.α.

1867 Οι ΗΠΑ συμ­φω­νούν να αγο­ρά­σουν από την Ρωσία την Αλά­σκα, για 7.200.000 δολάρια.

1900 Στη Γερ­μα­νία, οι γυναί­κες υπο­βάλ­λουν υπό­μνη­μα στη Ράιχ­σταγκ, στη γερ­μα­νι­κή Βου­λή, προ­κει­μέ­νου να τους επι­τρα­πεί να δώσουν και εκεί­νες εισι­τή­ριες πανε­πι­στη­μια­κές εξετάσεις.

1900 Γεν­νή­θη­κε ο κομ­μου­νι­στής επι­στή­μο­νας Ζ. Κιουρί

kiouri

1907 Οι τσι­φλι­κά­δες δολο­φο­νούν τον Μαρί­νο Αντύπα.

marinos antupas

1908 Ιδρύ­ε­ται η ποδο­σφαι­ρι­κή ομά­δα της Ίντερ Μιλά­νου από δια­φω­νού­ντα μέλη της Μίλαν.

1921 Γεν­νή­θη­κε ο μεγά­λος έλλη­νας ηθο­ποιός, Δημή­τρης Χορν

xorn

1925 Γεν­νιέ­ται ο ποι­η­τής Μανώ­λης Αναγνωστάκης

anagnostakis

1926 Με από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης του δικτά­το­ρα Θεό­δω­ρου Πάγκα­λου καταρ­γού­νται τα σχο­λι­κά βιβλία που είναι γραμ­μέ­να στη δημοτική.

Στο μετα­ξύ απο­λύ­θη­καν πολ­λοί εκπαι­δευ­τι­κοί και υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας οπα­δοί της δημο­τι­κής γλώσ­σας, έπει­τα από δήλω­ση του Πάγκα­λου ότι «μέγα μέρος των μαλ­λια­ρών είναι κομ­μου­νι­σταί και θα διωχθούν».

 

 

1934 Γεν­νή­θη­κε ο Ρώσος κοσμο­ναύ­της, Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν, ο πρώ­τος άνθρω­πος που τέθη­κε σε τρο­χιά γύρω από τη Γη.

gagarin

1941 Ξεκι­νά στα ελλη­νο­αλ­βα­νι­κά σύνο­ρα η μεγά­λη «εαρι­νή επί­θε­ση» των ιτα­λι­κών στρα­τευ­μά­των. Η επι­χεί­ρη­ση αυτή έλη­ξε σε λίγες μέρες, στις 26 του Μάρ­τη, με την πανω­λε­θρία των Ιτα­λών, που άρχι­σαν να υπο­χω­ρούν ατά­κτως υπό την πίε­ση του ελλη­νι­κού στρατού

1942 Μετά την άρνη­σή τους (και με την παρό­τρυν­ση της τοπι­κής οργά­νω­σης του ΕΑΜ) να παρα­δώ­σουν στους Ιτα­λούς κατα­κτη­τές ζώα και μεγά­λη ποσό­τη­τα χόρ­του, οι κάτοι­κοι του Άργους Ορε­στι­κού τιμω­ρού­νται με κανο­νιο­βο­λι­σμό της πόλης τους.

1942 Πέθα­νε ο ποι­η­τής Ιωάν­νης Γρυπάρης

gruparis

1945 Β’ Παγκό­σμιος Πόλε­μος: Αμε­ρι­κα­νι­κά βομ­βαρ­δι­στι­κά Β‑29 βομ­βαρ­δί­ζουν το Τόκιο, με απο­τέ­λε­σμα να σκο­τω­θούν 80.000 άνθρω­ποι και να μεί­νουν άστε­γοι ένα εκατομμύριο.

1946 33 άνθρω­ποι χάνουν τη ζωή τους και 500 τραυ­μα­τί­ζο­νται στον αγώ­να Μπόλ­τον — Στό­ουκ Σίτι για το Κύπελ­λο Αγγλί­ας μπρο­στά σε 70.000 θεα­τές στο Μπέρ­ντεν Παρκ, όταν υπο­χω­ρούν τα προ­στα­τευ­τι­κά κιγκλι­δώ­μα­τα. Ο αγώ­νας συνε­χί­ζε­ται χωρίς να στα­μα­τή­σει, κατό­πιν εντο­λής των υπευ­θύ­νων παρά το ατύχημα.

 

 

1946 Το ΕΑΜ καταγ­γέλ­λει στο λαό το αιμα­τη­ρό όργιο κρα­τι­κών και παρα­κρα­τι­κών οργά­νων μετά τη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας. Σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, οι δολο­φο­νη­μέ­νοι πολί­τες σ’ όλη την χώρα είχαν φτά­σει τους 1.192.

1956 Ο αρχιε­πί­σκο­πος Μακά­ριος εκτο­πί­ζε­ται από τους Άγγλους στις Σεϋ­χέλ­λες ως τρομοκράτης.

1959 Η κού­κλα Μπάρ­μπι εμφα­νί­ζε­ται για πρώ­τη φορά στα αμε­ρι­κα­νι­κά καταστήματα.

1979 Κυκλο­φο­ρεί το πρώ­το φύλ­λο της σατι­ρι­κής εφη­με­ρί­δας «Το Ποντίκι».

1986 Δύτες του αμε­ρι­κα­νι­κού ναυ­τι­κού εντο­πί­ζουν σχε­δόν ανέ­πα­φο το κύριο μέρος του δια­στη­μι­κού λεω­φο­ρεί­ου “Τσά­λεν­τζερ”. Τα πτώ­μα­τα και των 7 αστρο­ναυ­τών βρί­σκο­νται ακό­μη μέσα σε αυτό.

1994 πέθα­νε ο Τσαρλς Μπου­κόφ­σκι, Αμε­ρι­κα­νός ποι­η­τής και συγγραφέας.

1995 Ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής ανα­κοι­νώ­νει την παραί­τη­σή του από το αξί­ω­μα του Προ­έ­δρου της Δημο­κρα­τί­ας, 57 μέρες πριν από τη λήξη της θητεί­ας του, συνε­πής προς τη δήλω­σή του για επι­τά­χυν­ση των δια­δι­κα­σιών εκλο­γής του δια­δό­χου του.

2006 Πέθα­νε η Άννα Μόφο, Αμε­ρι­κα­νί­δα σοπράνο2024 Με τον “Ριζο­σπά­στη” του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, κυκλο­φο­ρεί το κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ για τις ευρω­ε­κλο­γές της 9ης Ιού­νη. Μεγά­λη πανε­ξόρ­μη­ση από τις Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ _ Η παρου­σί­α­ση του καλέ­σμα­τος, θα γίνει σε εκδή­λω­ση στις 10 Μάρ­τη στο ΣΕΦ, με ομι­λη­τή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο