Συντάκτης Αναστασία Ζήση

Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου με γνωστικό αντικείμενο Κοινότητα & Ψυχική Υγεία και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής, Πολιτισμικής & Ψηφιακής Τεκμηρίωσης. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή ως υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης στη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Birmingham, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει την επιστημονική ευθύνη μιας σειράς ερευνητικών προγραμμάτων σε αντικείμενα που αφορούν στην κοινότητα και την ψυχική υγεία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων, το κοινωνικό στίγμα και εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση του ψυχικού πόνου. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συλλογικούς τόμους και είναι συγγραφέας επιστημονικών μονογραφιών. Διδάσκει στο Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη, έχει οργανώσει θερινά σχολεία στη μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας και έχει ενεργό κοινωνική δράση συνηγορίας και ενδυνάμωσης κοινοτήτων και κοινωνικών ομάδων που διαχρονικά καταπιέζονται σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού.

Απόψεις
Γυναίκες και πολιτική

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Η νέα κοι­νο­βου­λευ­τι­κή σύν­θε­ση και ο σχη­μα­τι­σμός της νέας…

Παιδεία
Ούτε «θύτες» ούτε «θύματα»: σχολική ζωή χωρίς ετικέτες

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, ο «σχο­λι­κός εκφο­βι­σμός» ανα­δεί­χθη­κε στο δημόσιο…

Απόψεις
Κρατούμενες γυναίκες στα σωφρονιστικά καταστήματα και το πολλαπλό κοινωνικό στίγμα

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ανα­πλη­ρώ­τρια Καθη­γή­τρια Ψυχι­κής Υγεί­ας, Τμή­μα Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, Παν/μιο Αιγαί­ου Ποιες είναι οι κρα­τού­με­νες γυναί­κες εντός των σωφρο­νι­στι­κών καταστημάτων;…

Απόψεις
Μεγαλώνοντας στην άκρη της πόλης: αστική απογύμνωση και διακινδύνευση

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση // Ο θάνα­τος του μικρού μαθη­τή στο Μενί­δι από «αδέ­σπο­τη» σφαί­ρα κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής γιορ­τής την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη, το συμ­βό­λαιο θανά­του και η εν ψυχρώ δολο­φο­νία στα Γλυ­κά Νερά, Αττι­κής έξω από την σχο­λι­κή αυλή πριν δύο μήνες 

Κοινωνία
«Black Friday» ή «Blind Friday»

Γρά­φει η Ανα­στα­σία Ζήση* // Οι μεγά­λες ουρές έξω από τα εμπο­ρι­κά πολυ­κα­τα­στή­μα­τα της πόλης δεν ήταν μια είδη­ση ενός αμε­ρι­κά­νι­κου τηλεοπτικού…