Περιήγηση: Ταξιδεύοντας

Επικαιρότητα
Μετά από καθυστερήσεις ετών _31 Γενάρη η παράδοση του οδικού άξονα Άκτιο–Αμβρακία –

Ο οδι­κός άξο­νας Άκτιο — Αμβρα­κία επί χρό­νια ήταν βαλ­τω­μέ­νος εξαι­τί­ας κόντρας μετα­ξύ καπι­τα­λι­στι­κών ομί­λων, τοπι­κής διοί­κη­σης κλπ. χωρο­θε­τεί­ται εξ’…