Περιήγηση: Πεζογραφία

Πεζογραφία
Ο Μαξίμ Γκόρκι και το Παιδί… — 20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού

Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια 20 Νοεμ­βρί­ου: καθιε­ρω­μέ­νη Παγκό­σμια Ημέ­ρα Δια­κή­ρυ­ξης και Υπο­γρα­φής της σύμ­βα­σης για τα δικαιώ­μα­τα του παι­διού ενώ σε…

Πεζογραφία
Νόμπελ στον Αλ. Καμύ:  «Βραβεύτηκε η πιο μαύρη ψυχή, η πιο απελπισμένη σκέψη του αιώνα μας, ο φιλόσοφος της αυτοκτονίας»

Η κύρια αντίρ­ρη­ση που μπο­ρεί να έχει κανείς στην εκλο­γή του Αλμπέρ Καμύ για το φετι­νό Νόμπελ της Λογο­τε­χνί­ας είναι…

Πεζογραφία
Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ: «Ο Συνταγματάρχης Λιάπκιν» — Οι πρωταγωνιστές «αλλαξοπιστούν» μετά την πρώτη έκδοση (Μέρος 2ο)

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Ο Μ. Καρα­γά­τσης, όντας ένας αστός λογο­τέ­χνης, τον οποίο, όμως, ποτέ δεν κέρ­δι­σε ολο­κλη­ρω­τι­κά η τάξη…