Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κούβα: Πρωταγωνιστεί στην καταπολέμηση της βρεφικής θνησιμότητας

Το χαμη­λό­τε­ρο ποσο­στό βρε­φι­κής θνη­σι­μό­τη­τας στην ιστο­ρία της Κού­βας- και ένα από τα χαμη­λό­τε­ρα σε όλη την αμε­ρι­κα­νι­κή ήπει­ρο- σημειώ­θη­κε το 2017, επι­βε­βαιώ­νο­ντας γι άλλη μια φορά τις εξαι­ρε­τι­κές επι­δό­σεις του κου­βα­νι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας. Σύμ­φω­να με στοι­χεία που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα το υπουρ­γείο υγεί­ας της Κού­βας, κατά το περα­σμέ­νο έτος ο δεί­κτης βρε­φι­κής θνη­σι­μό­τη­τας κατέ­γρα­ψε περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση, φτά­νο­ντας στο 4,1 ανά 1000 γεννήσεις. 

«Πρό­κει­ται για κατά­κτη­ση-ορό­ση­μο» σημεί­ω­σε ο υπουρ­γός υγεί­ας Ρομπέρ­το Μορά­λες, προ­σθέ­το­ντας πως «σχε­τί­ζε­ται με ζωές που σώζο­νται, με την ποιό­τη­τα της ζωής, την ευτυ­χία και ευχα­ρί­στη­ση του λαού μας». Ο κου­βα­νός υπουρ­γός υπο­γράμ­μι­σε πως, στο πλαί­σιο συνε­χούς βελ­τί­ω­σης των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών του κρα­τι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας, σημειώ­θη­καν και άλλες επι­τυ­χί­ες, όπως η μεί­ω­ση του δεί­κτη μητρι­κής θνη­σι­μό­τη­τας από 42,6 σε 38 ανά 100.000 γεννήσεις. 

Να σημειω­θεί ότι το 2015 η Κού­βα έγι­νε η πρώ­τη χώρα στον κόσμο που κατά­φε­ρε να εξα­λεί­ψει τη μετά­δο­ση του ιού HIV και της σύφι­λης από τη μητέ­ρα στο παι­δί, κάτι που ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας δικαί­ως χαρα­κτή­ρι­σε ως «ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα επι­τεύγ­μα­τα στο θέμα της δημό­σιας υγείας». 

Τα μεγά­λα αυτά επι­τεύγ­μα­τα του κου­βα­νι­κού συστή­μα­τος υγεί­ας λαμ­βά­νουν τόπο σε μια χώρα που συνε­χί­ζει, επί σχε­δόν 60 χρό­νια, να βρί­σκε­ται υπό τον οικο­νο­μι­κό και εμπο­ρι­κό απο­κλει­σμό της μεγά­λης γει­το­νι­κής υπερ­δύ­να­μης, τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Στις οποί­ες ΗΠΑ, ειρή­σθω εν παρό­δω, ο δεί­κτης βρε­φι­κής θνη­σι­μό­τη­τας παρα­μέ­νει υψη­λό­τε­ρος (5,52 ανά 1000 γεν­νή­σεις) από αυτόν της μικρής Κούβας.

Πηγές: Κου­βα­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (ACN) / EFE. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο