Περιήγηση: Βλαντιμίρ Ιλιτς Λένιν

Πολιτική
Γ. Μαρίνος: Συνεχίζουμε στο δρόμο που χάραξαν ο Λένιν και η Σοσιαλιστική Οκτωβριανή Επανάσταση

Η ειση­γη­τι­κή ομι­λία του Γιώρ­γου Μαρί­νου, μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, στην τηλε­διά­σκε­ψη της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας για τα…

Διεθνή
Τηλεδιάσκεψη της ευρωπαϊκής κομμουνιστικής πρωτοβουλίας: Εξοπλισμένοι με τις λενινιστικές αρχές συνεχίζουμε την πάλη για την επαναστατική ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος

Με από­φα­ση της Γραμ­μα­τεί­ας της, η Ευρω­παϊ­κή Κομ­μου­νι­στι­κή Πρω­το­βου­λία (ΕΚΠ) οργά­νω­σε την περα­σμέ­νη Πέμ­πτη τηλε­διά­σκε­ψη των κομ­μά­των της, αφιε­ρω­μέ­νη στον…

Απόψεις
Βλαντίμιρ Ι. Λένιν: Θρονιασμένος για πάντα στη μεγάλη καρδιά της εργατικής τάξης

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // 151 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα από τη γέν­νη­ση στο Ουλιά­νοφσκ (Σιμπίρσκ) της Ρωσί­ας του σπου­δαιό­τε­ρου επα­να­στά­τη του 20ου…

Ιστορία
3 Δεκεμβρίου 1917. Ανακοίνωση του Λένιν και του Συμβουλίου των Κομισάριων του Λαού προς τους Μουσουλμάνους της Ρωσίας και της Ανατολής

Σύντρο­φοι! Αδέρ­φια! Μεγά­λα γεγο­νό­τα λαμ­βά­νουν χώρα στη Ρωσία! Το τέλος πλη­σιά­ζει στον δολο­φο­νι­κό πόλε­μο, που ξεκί­νη­σε από τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις των…