Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

100 Χρόνια από τον θάνατο του Λένιν _μια ιστορική αφίσα

Την Τετάρ­τη 13/3 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον ιστο­ρι­κό κινη­μα­το­γρά­φο τέχνης STUDIO new star art cinema η δεύ­τε­ρη εκδή­λω­ση για τα 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ που διορ­γα­νώ­νουν η new star και η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, με την συμ­με­το­χή περισ­σό­τε­ρων από 700 θεατών!!
Μίλη­σε η ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ  με Θέμα: Ο ΛΕΝΙΝ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΚΚ, ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ
Προ­βλή­θη­κε το αρι­στούρ­γη­μα του ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΜ   “Ο ΛΕΝΙΝ ΤΟΝ ΟΧΤΩΒΡΗ“στην πλή­ρη έκδο­σή του

 

Η πρώ­τη σοβιε­τι­κή ται­νία εξ ολο­κλή­ρου αφιε­ρω­μέ­νη στον ηγέ­τη της σοβιε­τι­κής επα­νά­στα­σης, που δεί­χνει τον Λένιν στη φρε­νί­τι­δα των και­ρών και ταυ­τό­χρο­να τον παρου­σιά­ζει μέσα στην απλό­τη­τα της καθη­με­ρι­νής του ζωής.

 

Ο Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής του STUDIO new star art cinema που άνοι­ξε την εκδή­λω­ση χάρι­σε στην ΚΕ του ΚΚΕ ένα κάδρο  με την ΑΥΘΕΝΤΙΚΉ ΑΦΊΣΑ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ  “Ο ΛΕΝΙΝ ΤΟΝ ΟΧΤΩΒΡΗ” απο την δεκα­ε­τια του 70.
Μια αφί­σα από το προ­σω­πι­κό του αρχείο, που του έκα­νε δώρο ο ΙΔΡΥΤΗΣ του STUDIO ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΨΑΣΚΗΣ τον Νοέμ­βρη του 1975 όταν στο πατά­ρι του STUDIO έδω­σε το βιο­γρα­φι­κό του για να γίνει μέλος της ΚΝΕ…
Ο Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην πρώ­τη φορά που είδε την ται­νία στο STUDIO εκεί­να τα χρό­νια: η ται­νία προ­βλή­θη­κε με διάρ­κεια 90 λεπτών και παρα­τή­ρη­σε ότι στους τίτλους τέλους εμφα­νί­ζε­ται το όνο­μα του ηθο­ποιού που έκα­νε τον ΛΕΝΙΝ αλλά και το όνο­μα ενός άλλου που έκα­νε τον ΣΤΑΛΙΝ, αλλά ΣΤΑΛΙΝ δεν εμφα­νι­ζό­ταν  στην ταινία!!
Ρωτού­σε τότε να του πουν για­τί δεν εμφα­νί­ζε­ται ο ΣΤΑΛΙΝ αλλά του απα­ντού­σαν ΜΗΝ ΡΩΤΑΣ…
Περά­σαν δεκα­ε­τί­ες, ψάχνο­ντας και τελι­κά κατά­φε­ρε και να μάθει αλλά και να βρει τις κομ­μέ­νες σκη­νές της ται­νί­ας (μετά το 20ό συνέ­δριο του ΚΚΣΕ) που εμφα­νί­ζουν μαζί τον ΛΕΝΙΝ με τον ΣΤΑΛΙΝ, 14 πολύ­τι­μα λεπτά. ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΑ
Έτσι παρου­σιά­στη­κε για πρώ­τη φορά στην ΕΛΛΑΔΑ στην πλή­ρη μορ­φή αυτή η ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο