Περιήγηση: Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας

Κοινωνία
Βέροια: Με τεχνάσματα ο μητροπολίτης προσπαθεί να επιβάλει στην πόλη το μουσείο της ντροπής

Τρι­με­λή επι­τρο­πή με ανθρώ­πους της επι­λο­γής του και «δικό του παι­δί» σύστη­σε ο μητρο­πο­λί­της Βέροιας προ­κει­μέ­νου να πετύ­χει τη συνέχιση…

Κοινωνία
Να κλείσει άμεσα το «Μουσείο» μισαλλοδοξίας — «Και με τον χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ» το Δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας

Η υπό­θε­ση του «Βλα­χο­γιάν­νειου Μου­σεί­ου» στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Βέροιας Με θέμα την έκφρα­ση γνώ­μη, τέθη­κε ως θέμα στην ημε­ρή­σια διάταξη…

Κοινωνία
Είναι κατάλληλο για επίσκεψη από τους μαθητές το Βλαχογιάννειο Μουσείο Βέροιας; — Τι είδαν οι πρεσκεκλημένοι του δεσπότη; (Συνέντευξη)

Με το Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο Βέροιας ασχο­λη­θή­κα­με στην εκπο­μπή «Ατέ­χνως» στο ραδιό­φω­νο της ΕΡΤopen, με αφορ­μή την πρω­το­βου­λία του μητρο­πο­λί­τη να…

Κοινωνία
Το δεις εξαμαρτείν ουκ μητροπολίτη σοφού… — Επίθεση δεσπότη Βέροιας στο ΚΚΕ, στο συνεργάτη μας Αλ. Χατζηκώστα και στη σύζυγό του!!!

Αυτο­α­πο­κα­λύ­πτε­ται ο Δεσπό­της Βεροί­ας, ο οποί­ος μετά από μια τακτι­κή ανα­δί­πλω­ση υπό το βάρος της κατα­κραυ­γής επα­νήλ­θε δρι­μύ­τε­ρος ανα­κοι­νώ­νο­ντας την…

Επικαιρότητα
Ερώτηση του ΚΚΕ στη Βουλή για το Βλαχογιάννειο Μουσείο (της μισαλλοδοξίας) στη Βέροια

Ερώ­τη­ση στην Βου­λή για την λει­τουρ­γία του Βλα­χο­γιάν­νειου Μου­σεί­ου (το οποίο το Ατέ­χνως ανέ­δει­ξε) κατέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΚΚΕ Σάκης…

Επικαιρότητα
Βέροια: Με τις ευλογίες του μητροπολίτη επαναλειτουργεί το «Βλαχογιάννειο μουσείο» της ακροδεξιάς μισαλλοδοξίας!

Θυμά­στε το περι­βό­η­το «Βλα­χο­γιάν­νειο Μου­σείο» της Βέροιας με το μισαλ­λό­δο­ξο, χυδαία αντι­κομ­μου­νι­στι­κό περιε­χό­με­νο των εκθε­μά­των του; Ως «ΑΤΕΧΝΩΣ» είχα­με αναδείξει…

Ατέχνως
Όταν η «Χρυσή Αυγή» υποστηρίζει τη λειτουργία του «Βλαχογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η ΦΩΤΟ είναι εύγλωτ­τη. Προ­έρ­χε­ται από την ιστο­σε­λί­δα της «Χρυ­σής Αυγής» και δεί­χνει τη στά­ση της απέναντι…