Περιήγηση: Γιώργος Μουσγάς

Κοινωνία
Ποιον επενδυτικό κίνδυνο στην ιδιωτική ασφάλιση θα επιλέγατε κ. Μηταράκη;

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς // Το πτώ­μα στην ασφα­λι­στι­κή εται­ρία της Νότιας Αφρι­κής, τη λεη­λα­σία των ασφα­λι­στι­κών ταμεί­ων στην Πολω­νία, τις σχεδιαζόμενες…

Απόψεις
Αλληλεγγύη στην IONIANET

Νέα Ιωνία 2.8.2019 Είμα­στε δημο­σιο­γρά­φοι, μέλη της Ενώ­σε­ως Συντα­κτών Ημε­ρη­σί­ων Εφη­με­ρί­δων Αθη­νών (ΕΣΗΕΑ), και κατοι­κού­με στη Νέα Ιωνία εδώ και…

Υγεία
Ηλίας Σιώρας: Βαριά αμέλεια η μη προετοιμασία στην απειλή της γρίπης — Η πρόβλεψη θέλει δαπάνες και είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους

Με τον για­τρό Ηλία Σιώ­ρα μιλή­σα­με στην εκπο­μπή Ατέ­χνως της ΕΡΤopen (Δευ­τέ­ρα 11/2/2019) για την έξαρ­ση της γρί­πης και την…

Εικαστικές Τέχνες
Συνέντευξη με τον γλύπτη Μάρκο Γεωργιλάκη, βραβευθέντα στον καλλιτεχνικό διαγωνισμό του ΚΚΕ για τη φιλοτέχνηση Μνημείου στη Μακρόνησο

Επι­σκε­φτή­κα­με το εργα­στή­ριο του γλύ­πτη Μάρ­κου Γεωρ­γι­λά­κη, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε στον Καλ­λι­τε­χνι­κό Δια­γω­νι­σμό του ΚΚΕ για τη φιλο­τέ­χνη­ση Μνη­μεί­ων για…