Περιήγηση: Γλώσσα

Απόψεις
Λέξεις

Γρά­φει ο Βασί­λης Λιό­γκα­ρης // (Σαν έκφρα­ση, σαν νόη­μα και σαν περιε­χό­με­νο) Λέξεις αγα­πη­μέ­νες, δικές μας λέξεις, όλο μονα­δι­κό­τη­τα και…

Παιδεία
Γλωσσικές βαβυλωνίες, «γλωσσικά σύνορα», εθνικισμοί, τοπικισμοί και ιστορικές πολεμικές με όπλα τη γλώσσα — Συνέδριο γλωσσολογίας

Πότε και πού δια­μορ­φώ­νε­ται η νεο­ελ­λη­νι­κή κοι­νή; Έχει μονο­δια­λε­κτι­κή ή πολυ­δια­λε­κτι­κή βάση; Μιλά­με όπως γρά­φου­με και ‑κυρί­ως- γρά­φου­με όπως μιλάμε;…