Περιήγηση: Δεκεμβριανά

Ιστορία
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο Δεκέμβρης του ’44 παρακαταθήκη στους αγώνες του σήμερα για κοινωνική απελευθέρωση

«H ταξι­κή μάχη του ηρω­ι­κού Δεκέμ­βρη του ’44 παρα­κα­τα­θή­κη στους αγώ­νες του σήμε­ρα για κοι­νω­νι­κή απε­λευ­θέ­ρω­ση» επι­ση­μαί­νει η ΠΕΑΕΑ -…

Ιστορία
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μόττας// Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων.…

Απόψεις
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολόκληρες…

Ιστορία
«…Κρατάτε γερά την Αθήνα μας και τον Πειραιά. Μετατρέψτε τους σε φρούρια απόρθητα, με χιλιάδες οδοφράγματα…» (Ντοκουμέντο Δεκέμβρης 1944)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Το ντο­κου­μέ­ντο που παρου­σιά­ζου­με βρί­σκε­ται πρω­το­σέ­λι­δα στη εφη­με­ρί­δα «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ» («Όργα­νο της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του ΕΑΜ») στις 22…