Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Διεθνή
ΟΥΚΡΑΝΙΑ _ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προϋπολογισμούς “πολέμου” προετοιμάζουν τα δύο στρατόπεδα για τα επόμενα χρόνια

Τόνους «μπα­ρού­τι» ετοι­μά­ζο­νται να ρίξουν στην Ουκρα­νία τα επό­με­να χρό­νια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσία, τα δύο ιμπεριαλιστικά…

Ατέχνως
Το Κίεβο ευχαριστεί την ελληνική κυβέρνηση για την αποστολή πυραύλων “Stinger”

Αντια­ε­ρο­πο­ρι­κούς πυραύ­λους «Stinger» παρέ­δω­σε η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση στο Κίε­βο, όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Άμυ­νας της Ουκρα­νί­ας, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πλή­ρως τις σχετικές…

Διεθνή
ΟΥΚΡΑΝΙΑ _ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Η Μόσχα θα αναστείλει τη συμμετοχή στη Συνθήκη για την Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών

Ανα­στο­λή της συμ­με­το­χής της στη Συν­θή­κη για την Πλή­ρη Απα­γό­ρευ­ση των Πυρη­νι­κών Δοκι­μών (CTBT) προ­ε­τοι­μά­ζει η Ρωσία και καλεί τις…

Διεθνή
ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ στην ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΝΑΤΟ και Ρωσία προετοιμάζονται και εξοπλίζονται για μακροχρόνια σύγκρουση

Για μακρό­χρο­νη σύγκρου­ση στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Ευρώ­πης, της Βαλ­τι­κής και της Μαύ­ρης Θάλασ­σας προ­ε­τοι­μά­ζο­νται ΗΠΑ — ΝΑΤΟ -…

Διεθνή
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση εμπλέκει πιο βαθιά το λαό στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου με ανυπολόγιστες συνέπειες

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – Ουκρα­νί­ας και τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, το Γραφείο…

Διεθνή
ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟΝ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ: Ζεσταίνει η συζήτηση για αποστολή ελληνικών «Leopard» στην Ουκρανία

Ζεσταί­νει η συζή­τη­ση για απο­στο­λή στην κυβέρ­νη­ση Ζελέν­σκι ελλη­νι­κών αρμά­των μάχης «Leopard», σημα­το­δο­τώ­ντας το επό­με­νο βήμα εμπλο­κής στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο…

Διεθνή
ΟΥΚΡΑΝΙΑ — ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Προχωρούν οι ΝΑΤΟικές «ζυμώσεις» για την αποστολή σύγχρονων αρμάτων μάχης

Στην τελι­κή ευθεία φάνη­κε να μπαί­νουν χθες οι «ζυμώ­σεις» εντός του ΝΑΤΟ γύρω από την απο­στο­λή σύγ­χρο­νων δυτι­κών αρμά­των μάχης…