Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Εκδήλωση ΚΕ ΚΚΕ στη Λαμία: Ο αγώνας του ΕΛΑΣ απέδειξε πως όταν ο λαός αποφασίσει, μπορεί να νικήσει — Η στάση του ΚΚΕ φωτίζει την πραγματική και μοναδική διέξοδο για το λαό (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε κλί­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης η εκδή­λω­ση στη Λαμία για τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ Εκα­το­ντά­δες μέλη και…

Επικαιρότητα
Αιχμηρή ανάρτηση της Ρωσικής πρεσβείας προς κυβέρνηση-ΜΜΕ: «Να σταματήσει η αντιρωσική προπαγάνδα»

Την αντί­δρα­ση της πρε­σβεί­ας της Ρωσί­ας προ­κά­λε­σε η φωτα­γώ­γη­ση της Βου­λής και άλλων σημεί­ων της Αθή­νας (Συντρι­βά­νι Ομό­νοιας, Τεχνό­πο­λη, κλπ),…

Διεθνή
Έμπαινε Πούτιν, έμπαινε…

«Εγέρ­θη ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος Βασι­ληάς», «Ολό­κλη­ρη η ιστο­ρι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα ομι­λία του Ρώσου προ­έ­δρου», «Αρχι­στρά­τη­γος Πού­τιν, Νέων Βυζα­ντι­νών Δυνά­με­ων του…

Πολιτική
Αντικομμουνιστική χυδαιότητα από την «Εστία»: Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η… «άνοιξη της Πράγας»

Στην περί­πτω­ση της «καθως πρέ­πει» ακρο­δε­ξιάς εφη­με­ρί­δας «Εστία» αντι­κομ­μου­νι­σμός και γελοιό­τη­τα πάνε χέρι-χέρι. Η γνω­στή φυλ­λά­δα που συνε­χί­ζει να γράφει…

Επικαιρότητα
Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Θεσσαλονίκης: Ανακοίνωση για την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Σε ανα­κοί­νω­ση του για τη ρώσι­κη εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης σημειώ­νει: Τριά­ντα χρό­νια μετά…

Επικαιρότητα
Ρωσία: Πληροφορίες για συλλήψεις διαδηλωτών που συμμετείχαν σε αντιπολεμική διαδήλωση

Η ρωσι­κή αστυ­νο­μία άρχι­σε να συλ­λαμ­βά­νει άτο­μα που συμ­με­τεί­χαν σε αντι­πο­λε­μι­κή δια­δή­λω­ση κατά της ρωσι­κής στρα­τιω­τι­κής επι­χεί­ρη­σης στην Ουκρα­νία στην…

Απόψεις
Τι μας διδάσκει ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία — Του Νίκου Μόττα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η εισβο­λή της Ρωσί­ας στην Ουκρα­νία, ως απο­τέ­λε­σμα της ραγδαί­ας όξυν­σης του ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ…

Επικαιρότητα
Ουκρανία: Μάχες στο Τσέρνομπιλ — Σταθμοί του μετρό στο Κίεβο θα χρησιμοποιηθούν ως καταφύγια

Ρωσι­κά στρα­τεύ­μα­τα από την πλευ­ρά της Λευ­κο­ρω­σί­ας εισήλ­θαν σήμε­ρα σε μια περιο­χή κοντά στο πρώ­ην πυρη­νι­κό εργο­στά­σιο του Τσέρ­νο­μπιλ, έγινε…