Περιήγηση: εκμετάλλευση

Επικαιρότητα
AMAZON + FACEBOOK: «Ειδυλλιακό» … εργασιακό περιβάλλον εκμετάλλευσης και παρακολούθησης

ℹ️  Σεμι­νά­ρια για την έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση της συν­δι­κα­λι­στι­κής δρά­σης ή σκέ­ψης, ενώ οι εται­ρεί­ες ειδο­ποιού­νται όταν οι εργα­ζό­με­νοι πλη­κτρο­λο­γή­σουν «επι­κίν­δυ­νες»…

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…