Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μήνυση για τα κάτεργα της FIFA

Ο 21χρονος εργά­της, Ναντίμ Σαρι­φούλ Αλάμ, από το Μπα­γκλα­ντές, καταγ­γέλ­λει ότι έπε­σε θύμα σκλη­ρής εκμε­τάλ­λευ­σης, ενώ εργα­ζό­ταν στο Κατάρ, στις εγκα­τα­στά­σεις για την τελι­κή φάση του Παγκο­σμί­ου Κυπέλ­λου του 2022. Ο Αλάμ ζητά­ει απο­ζη­μί­ω­ση ύψους 10 χιλιά­δων ευρώ για μια συμ­φω­νία, κατά την οποία κλή­θη­κε να πλη­ρώ­σει 3.500 ευρώ σε έναν υπεύ­θυ­νο προ­σλή­ψε­ων, ενώ κατά την άφι­ξή του στο Κατάρ του αφαι­ρέ­θη­κε το δια­βα­τή­ριο και ανα­γκά­στη­κε να εργα­στεί για ενά­μι­σι χρό­νο υπό απάν­θρω­πες συν­θή­κες. Ξεφόρ­τω­νε πλοία που μετέ­φε­ραν κατα­σκευα­στι­κά υλι­κά και πλή­ρω­νε για τα γεύ­μα­τά του στο «εργα­τι­κό στρα­τό­πε­δο», στο οποίο ήταν περιο­ρι­σμέ­νος, ενώ ακο­λού­θως απο­λύ­θη­κε και απε­λά­θη­κε, έχο­ντας κερ­δί­σει πολύ λίγα χρή­μα­τα ακό­μη και για να ξεπλη­ρώ­σει την αρχι­κή αμοι­βή πρόσληψης.

Η μήνυ­ση κατα­τέ­θη­κε στο Εμπο­ρι­κό Δικα­στή­ριο της Ζυρί­χης, με την υπο­στή­ρι­ξη του εργα­τι­κού συν­δι­κά­του της Ολλαν­δί­ας, που θα πιέ­σει τη FIFA να μερι­μνή­σει για τα στοι­χειώ­δη εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα των εργα­τών, όπως το δικαί­ω­μα παραί­τη­σης ή ανα­χώ­ρη­σης από τη χώρα! Σημειώ­νε­ται πως στο παρελ­θόν έχουν γίνει πολ­λές αντί­στοι­χες καταγ­γε­λί­ες κατά της κυβέρ­νη­σης του Κατάρ, η οποία ισχυ­ρί­ζε­ται πως προ­χω­ρά σε… “εργα­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις”. Είναι όμως η πρώ­τη φορά που μπαί­νει στο κάδρο η Παγκό­σμια Ομο­σπον­δία για την αντι­με­τώ­πι­ση των εργα­τών στα κάτερ­γα των γηπέ­δων που κατα­σκευά­ζο­νται για το Παγκό­σμιο Κύπελ­λο του 2022.

Η FIFA αρνή­θη­κε ουσια­στι­κά να πάρει θέση σχε­τι­κά με την καταγ­γε­λία, κρύ­φτη­κε πίσω από γενι­κο­λο­γί­ες, και μάλ­λον βασί­ζε­ται στη μακρο­χρό­νια δια­δι­κα­σία της εκδί­κα­σης (δεν ανα­μέ­νε­ται να βγει από­φα­ση, προ­τού περά­σει ένας χρό­νος) για το κου­κού­λω­μα της υπόθεσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο