Περιήγηση: ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε πως όταν ο λαός το θέλει, μπορεί να γράφει λαμπρές σελίδες

«Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­δει­ξε πως όταν ο λαός το θέλει, το πιστεύ­ει, τότε μπο­ρεί να γρά­φει λαμπρές σελί­δες στην…

Εκδηλώσεις
80 ΧΡΟΝΙΑ από την ίδρυση του ΕΛΑΣ: Μεγάλη εκδήλωση στη Λαμία με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπα την Κυριακή 27 Φλεβάρη

Ηρώ­ων γεν­νή­τρα, Ρού­με­λη, κι ανταρ­το­μά­να / σ’ εσέ πρω­το­χτυ­πά­ει του Σηκω­μού η καμπά­να, έγρα­ψε το 1944 στο ποί­η­μά του, «Λεβε­ντο­μά­να…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι; «Άκου να δεις» πώς έχουν τα πράγματα Άδωνι

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Όλοι πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και όχι μόνο οι Αρι­στε­ροί», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης και ανα­θάρ­ρη­σε ο Άδωνις…

Ιστορία
29 Μαiου 1944: Ανατίναξη δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στα Δίκαια Έβρου, πλήγμα για την πολεμική βιομηχανία των ναζί

Μπο­ρεί η ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου να δεσπό­ζει στις πρά­ξεις των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων ενα­ντί­ον των δυνά­με­ων Κατο­χής στην περίοδο…