Περιήγηση: Θέμος Κορνάρος

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο: «Ναπολέων Σουκατζίδης- Το μεγαλείο ενός αγωνιστή Αντίστασης» του Θέμου Κορνάρου

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα από τις εκδό­σεις «ατε­χνως»- σε μία ιδιαί­τε­ρα καλαί­σθη­τη έκδο­ση- το βιβλίο «Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης- Το μεγαλείο…

Νέες Κυκλοφορίες
Νέα Κυκλοφορία: «Ναπολέων Σουκατζίδης. Το μεγαλείο ενός αγωνιστή της Αντίστασης»

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης. Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης Λογο­τε­χνι­κό πορ­τρέ­το μιας από τις πλέ­ον ηρω­ι­κές μορφές…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ο Κ. Βάρναλης για το «Στρατόπεδο Χαϊδαρίου» του Θέμου Κορνάρου

Όταν πρω­το­κυ­κλο­φό­ρη­σε το βιβλίο του Θέμου Κορ­νά­ρου «Στρα­τό­πε­δο του Χαϊ­δα­ρί­ου» «ο Κώστας Βάρ­να­λης το παρου­σί­α­σε στο περιο­δι­κό «Ελεύ­θε­ρα Γράμ­μα­τα». Με…

Νέες Κυκλοφορίες
Στρατόπεδο Χαίδαρίου, του Θέμου Κορνάρου — Επανακυκλοφόρησε από τη Σύγχρονη Εποχή

Κυκλο­φό­ρη­σε από τη Συγ­χρο­νη Επο­χή ένα μνη­μεια­κό έργο. Μια μονα­δι­κή μαρ­τυ­ρία για την απο­θή­κη ψυχών, το «Στρα­τό­πε­δου Χαϊ­δα­ρί­ου» όπου κομμουνιστές…