Περιήγηση: Θανάσης Ν. Καραγιάννης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ένα βιβλίο που μπορεί να το απολαύσει κάθε αναγνώστης που νοιάζεται για το «Ρωμαίικο ερασιτεχνικό θέατρο»

Αγα­πη­τέ μου εκλε­κτέ φίλε Θανά­ση, Σ’ ευχα­ρι­στώ για τη χαρά που μού ’δωσες δια­βά­ζο­ντας με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον το βιβλίο σου:…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Αιμίλιος Κομβόπουλος: Ρωμιός ερασιτέχνης ηθοποιός και σκηνοθέτης

Παρου­σιά­ζει η Κυρια­κή Πετρά­κου // Καθη­γή­τρια Τμή­μα­τος Θεα­τρι­κών Σπου­δών Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών Θανά­σης Ν. Καρα­γιάν­νης Αιμί­λιος Κομ­βό­που­λος. Ρωμιός ερα­σι­τέ­χνης ηθο­ποιός και…