Περιήγηση: Ιμπεριαλιστικός πόλεμος

Διεθνή
ΟΥΚΡΑΝΙΑ _ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ: Η Μόσχα θα αναστείλει τη συμμετοχή στη Συνθήκη για την Απαγόρευση Πυρηνικών Δοκιμών

Ανα­στο­λή της συμ­με­το­χής της στη Συν­θή­κη για την Πλή­ρη Απα­γό­ρευ­ση των Πυρη­νι­κών Δοκι­μών (CTBT) προ­ε­τοι­μά­ζει η Ρωσία και καλεί τις…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία: Ένας “κύκλος” έκλεισε — ένας νέος ανοίγει

Πέρα­σαν 10 χρό­νια από τότε που το ΚΚΕ πρω­το­στά­τη­σε στη συγκρό­τη­ση της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Πρω­το­βου­λί­ας (ΕΚΠ), όπου συμ­με­τεί­χαν 31 Κομμουνιστικά…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Διεθνή
ΚΟΥΒΑ: Συνελήφθησαν 17 άτομα που επιχειρούσαν να στρατολογήσουν κουβανούς πολίτες για λογαριασμό της Μόσχας

Δεκα­ε­πτά άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν στην Κού­βα ως ύπο­πτα για σχέ­σεις με ένα δίκτυο λαθραί­ας δια­κί­νη­σης ανθρώ­πων, το οποίο επι­χει­ρεί από τη…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς: Το καθήκον της πάλης ενάντια στο ΝΑΤΟ συνδέεται με την επαναστατική κατανόηση του κόσμου

Η πάλη ενά­ντια στους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο της εκδή­λω­σης που έγι­νε στον χώρο της 32ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης με…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστική σύγκρουση: Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν για την πορεία ένταξης της Ουκρανίας στην Συμμαχία

Βήμα κλι­μά­κω­σης της ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης με τη Ρωσία έκα­ναν οι ηγέ­τες των κρα­τών μελών του ΝΑΤΟ συμ­φώ­νη­σαν στη σύνο­δο κορυφής…

Επικαιρότητα
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Σφοδρές μάχες σε όλη την Ουκρανία ενόψει της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Σφο­δρές μάχες σημειώ­νο­νται σε όλα τα μέτω­πα της νότιας και ανα­το­λι­κής Ουκρα­νί­ας, καθώς το Κίε­βο επι­χει­ρεί να παρου­σιά­σει πρό­ο­δο στην…

Διεθνή
Ιμπεριαλιστικός πόλεμος: Αλληλοκατηγορίες Μόσχας-Κιέβου για επίθεση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Για ακό­μη μια φορά, Κίε­βο και Μόσχα ανταλ­λάσ­σουν αλλη­λο­κα­τη­γο­ρί­ες για σχέ­δια «προ­βο­κά­τσιας» και επί­θε­σης στον πυρη­νι­κό σταθ­μό της Ζαπο­ρί­ζια, που βρίσκεται…