Περιήγηση: Ιταλία

Διεθνή
Συμφωνία Μελόνι και Ράμα για τη μεταφορά και εγκατάσταση μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία. Έντονες αντιδράσεις

Ισχυ­ρές αντι­δρά­σεις προ­κα­λεί στην Αλβα­νία η υπο­γρα­φή χθες στη Ρώμη από τους πρω­θυ­πουρ­γούς Μελό­νι και Ράμα, συμ­φω­νί­ας που προ­βλέ­πει την…