Περιήγηση: Ιταλία

Κινηματογράφος
Quo vado?

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Quo vado? Παρά­φρα­ση της γνω­στής βιβλι­κής φρά­σης ‑που έγι­νε και ται­νία- η οποία σε ελεύ­θε­ρη μετάφραση…