Περιήγηση: Ιταλία

Διεθνή
Ναζιστικού τύπου απογραφή των Ρομά από τον Σαλβίνι: «Δυστυχώς τους Ιταλούς Ρομά πρέπει να τους κρατήσουμε»

Την άρνη­ση να δεχτεί τους πρό­σφυ­γες, ακο­λού­θη­σε μια ναζι­στι­κού τύπου ανα­κοί­νω­ση του Ματ­τέο Σαλ­βί­νι, υπουρ­γού Εσω­τε­ρι­κών της κυβέρ­νη­σης Κόντε. Ανα­κοί­νω­σε την πρό­θε­σή του…

Σκίτσα
Ο δήμαρχος Παλέρμου θα αψηφήσει την εντολή Σαλιβάνι και θα επιτρέψει τον ελλιμενισμό του πλοίου με τους μετανάστες

Οι ιτα­λι­κές αρχές, δια του Μ. Σαλι­βά­νι, απα­γό­ρευ­σαν στο πλοίο #Aquarius, που μετα­φέ­ρει 629 παρά­νο­μους μετα­νά­στες να δέσει σε λιμάνι…

Επικαιρότητα
Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την Δολοφονία Μετανάστη Συνδικαλιστή στην Ιταλία — Προλετάριοι Όλων των Χωρών Ενωθείτε

Το Πανερ­γα­τι­κό Αγω­νι­στι­κό Μέτω­πο καταγ­γέλ­λει την δολο­φο­νία του μετα­νά­στη εργά­τη Soumaila Sacko, μέλος της Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης USB Ιτα­λί­ας που πυροβολήθηκε…

Διεθνή
Ιταλία: «Κλείδωσε η κυβέρνηση Λέγκα — Πέντε Αστέρων» με στήριξη από την άκρα δεξιά

Η κυβερ­νη­τι­κή συνερ­γα­σία της Λέγκα με τα Πέντε Αστέ­ρια «έχει κλει­δώ­σει», όπως μετα­δί­δουν όλα τα ιτα­λι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης. Σύμ­φω­να με τις μέχρι τώρα πληροφορίες,…

Επικαιρότητα
«Στοπ» στην ανθρωπιά στη Μεσόγειο — Oι πνιγμοί προσφύγων στη Μεσόγειο συνεχίζονται αδιάλειπτα

Περί­που 130 μετα­νά­στες στρι­μωγ­μέ­νοι σε μια λαστι­χέ­νια βάρ­κα. Ανά­με­σά τους έγκυ­ες, παι­δά­κια και βρέ­φη. Όλοι τους κάνουν απέλ­πι­δα προ­σπά­θεια να…

Ατέχνως
Συνέντευξη με το Κομμουνιστικό Κόμμα, Ιταλία (Partito Comunista): Ξανά στο προσκήνιο η κόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο!

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Συνέ­ντευ­ξη με τον Guido Ricci, μέλος του ΠΓ και επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος διε­θνών σχέ­σε­ων της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του…