Περιήγηση: Κατοχή

Ιστορία
Καρυά: Μια σιδηροδρομική παράκαμψη που έγινε με το αίμα έως και πεντακοσίων Εβραίων από τη Θεσσαλονίκη…

Γερ­μα­νι­κή κατο­χή, 1943. Στο σιδη­ρο­δρο­μι­κό σταθ­μό της Καρυάς Φθιώ­τι­δας, δημιουρ­γεί­ται το χει­ρό­τε­ρο κάτερ­γο της Ελλά­δας όπου έως και 500 Εβραίοι…

Προτεινόμενο
“Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ, Αθήνα 1942” (Ντοκουμέντα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Αξιο­ποιώ­ντας το περιο­δι­κό “ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συλ­λο­γή πρώ­τη, ΑΠΡΙΛΗΣ 1962″, παρου­σιά­ζου­με άρθρο στου…

Ιστορία
Η πρώτη Γερμανική αναφορά για εκτελέσεις κρατουμένων κομμουνιστών στη Θεσσαλονίκη

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Αξιο­ποιώ­ντας  το βιβλίο «ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ» (ΕΡΕΥΝΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΝ ΖΕΚΕΝΤΟΡΦ/ «Εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή ‑1991)…

Προτεινόμενο
Για το Α’ Συνέδριο των Θυμάτων Κατοχής (Ιούνης 1946-Ντοκουμέντο)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Οι κατα­στρο­φές της κατο­χής σε ανθρώ­πους, αλλά και περιου­σί­ες ήταν τερά­στιες. Οι μετα­κα­το­χι­κές κυβερ­νή­σεις έχουν τερά­στια ευθύνη…

Ιστορία
29 Μαiου 1944: Ανατίναξη δύο σιδηροδρομικών γεφυρών στα Δίκαια Έβρου, πλήγμα για την πολεμική βιομηχανία των ναζί

Μπο­ρεί η ανα­τί­να­ξη της γέφυ­ρας του Γορ­γο­πο­τά­μου να δεσπό­ζει στις πρά­ξεις των αντι­στα­σια­κών οργα­νώ­σε­ων ενα­ντί­ον των δυνά­με­ων Κατο­χής στην περίοδο…