Περιήγηση: Κωνσταντίνα Κούνεβα

Επικαιρότητα
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ_ “Λαϊκή Συσπείρωση”: Σίγουρη και σωστή επιλογή μας

Δημο­σιεύ­ε­ται δήλω­ση της Κων­στα­ντί­νας Κού­νε­βα για τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές: Νίκος Σοφια­νός, υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθή­νας, Γιάν­νης Πρω­τού­λης, υπο­ψή­φιος περιφερειάρχης…

Πολιτική
Κωνσταντίνα Κούνεβα: Το ΚΚΕ θα είναι δίπλα στο λαό, το αποτέλεσμα θα καθορίσει με τι δυνάμεις θα το κάνει

«Το ΚΚΕ ανε­ξαρ­τή­τως απο­τε­λέ­σμα­τος θα είναι δίπλα στον λαό, όμως το απο­τέ­λε­σμα των εκλο­γών της 25ης Ιού­νη θα καθο­ρί­σει με τι…

Πολιτική
Κωνσταντίνα Κούνεβα: Γίνεται γενοκτονία με τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα

Στη συμ­βο­λή των οδών Τρώ­ων και Δρυο­πών στα Άνω Πετρά­λω­να παρα­μο­νές Χρι­στου­γέν­νων του 2009 μια μαχη­τι­κή συν­δι­κα­λί­στρια, καθα­ρί­στρια, μετα­νά­στης από…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Κ. Κούνεβα: Αποφάσισα να είμαι με το ΚΚΕ, με τους αγωνιστές που ενδιαφέρονται για τους εργαζόμενους (AUDIO)

Απο­φά­σι­σα να είμαι με το ΚΚΕ, με τους αγω­νι­στές που ενδια­φέ­ρο­νται για τους εργα­ζό­με­νους, ξεκα­θά­ρι­σε η Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, πρώ­ην ευρωβουλευτής…

Πολιτική
Κ. Κούνεβα: Η νίκη της «Πανσπουδαστικής» να αποτυπωθεί και στις βουλευτικές εκλογές

Συγ­χα­ρη­τή­ρια στην «Παν­σπου­δα­στι­κή ΚΣ» για την πρω­τιά της στις φοι­τη­τι­κές εκλο­γές δίνει η Κων­στα­ντί­να Κού­νε­βα, υπο­ψή­φια βου­λευ­τής του ΚΚΕ στην…