Περιήγηση: λαογραφία

Κοινωνία
Η Βασιλόπιτα

Μεγά­λο ρόλο στους εορ­τα­σμούς του Δωδε­κά­με­ρου παί­ζει η μαγει­ρι­κή: Το ψωμί, που είναι η μαγιά της ελπί­δας και το σύμβολο…

Πολιτισμός
Πουλχερία, η σεμνή παρθένα

Επι­μέ­λεια Ηρα­κλής Κακα­βά­νης Στις 19 Ιανουα­ρί­ου 399 γεν­νή­θη­κε η αυτο­κρά­τει­ρα του Βυζα­ντί­ου, Πουλ­χε­ρία η οποία στη συνέ­χεια αγιο­ποι­ή­θη­κε και γιορ­τά­ζε­ται στις…

Πολιτισμός
Χριστούγεννα: Με “χριστόξυλο” και “πάντρεμα της φωτιάς” έδιωχναν τους… καλικάντζαρους και μάθαιναν πότε θα παντρευτούν!

Με κού­τσου­ρα που έκαι­γαν στο τζά­κι στα σπί­τια της ελλη­νι­κής υπαί­θρου, οι άνθρω­ποι ξόρ­κι­ζαν τα κακά πνεύ­μα­τα και εύχο­νταν για…

Λαογραφία
Σαν σήμερα 18 Σεπτέμβρη 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα και εμείς  «ρίχνουμε μια ματιά» στην κοσμική Αθήνα της εποχής

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα 18 Σεπτέμ­βρη 1834 η Αθή­να ονο­μά­ζε­ται πρω­τεύ­ου­σα του ελλη­νι­κού κρά­τους, με διά­ταγ­μα της…