Περιήγηση: Μαρία Κομνηνάκα

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα: Η κυβέρνηση φέρνει φοροεπιδρομή στους επαγγελματίες και διατηρεί τη φοροασυλία στο κεφάλαιο

«Το βασι­κό πρό­βλη­μα στην τιμή του ελαιο­λά­δου είναι η εκτί­να­ξη του κόστους παρα­γω­γής, η αιτία της οποί­ας δεν είναι διαφορετική…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μ Κομνηνάκα: Τρύπιο «σωσίβιο» τα κυβερνητικά μέτρα όσο μένουν οι έμμεσοι φόροι στα λαϊκά είδη (VIDEO)

«Εάν η κυβέρ­νη­ση επι­τη­ρεί την αγο­ρά όπως επι­τη­ρεί η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία την εφαρ­μο­γή των μηνυ­μά­των του 112 στις φυσι­κές καταστροφές,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μ. Κομνηνάκα: Η κυβερνητική τροπολογία για την αποκατάσταση στη Θεσσαλία στρώνει το τραπέζι για φαγοπότι των ομίλων (VIDEO)

Το κρι­τή­ριο του κέρ­δους των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων στον βωμό του οποί­ου θυσιά­ζε­ται η προ­στα­σία του λαού, η ανθρώ­πι­νη ζωή και…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μ. Κομνηνάκα: Το πιο ισχυρό μπλόκο στα φασιστικά μορφώματα είναι η πάλη του κινήματος ενάντια στο σύστημα που τα γεννά

«Η ναζι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία και δρά­ση δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται με τέτοιου είδους ρυθ­μί­σεις, αλλά αντι­με­τω­πί­ζε­ται από το λαό και τη νεο­λαία μέσα…

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή: Να προσληφθούν άμεσα χειρουργός και αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Λήμνου

Να προ­σλη­φθεί άμε­σα μόνι­μος αναι­σθη­σιο­λό­γος και χει­ρουρ­γός στο Νοσο­κο­μείο της Λήμνου ζητά με Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση που επα­να­κα­τέ­θε­σε το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα,…