Περιήγηση: Μαρία Κομνηνάκα

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα από τα Βατερά: Η απουσία της πρόληψης μας κάνει για άλλη μία φορά να μετράμε τις πληγές μας

«Στα Βατε­ρά γίνο­νται απο­κα­ΐ­δια τα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι υπάρ­χει πλή­ρης ετοι­μό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση των πυρ­κα­γιών, ότι υπάρ­χει στελέχωση…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που δίνει «ζεστό χρήμα» στους εφοπλιστές

Σε πασα­ρέ­λα στή­ρι­ξης των ακτο­ο­πλό­ων εφο­πλι­στών μετα­τρέ­πουν και την ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπως έκα­ναν και την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή, η…

Πολιτική
της Μ. Κομνηνάκα στη Βουλή
Featured Video Play Icon
Οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία — Οι τοποθετήσεις Γ. Δελής- Μ. Συντυχάκη- Δ. Μανωλάκου- Μ. Κομνηνάκα

«Ασυμ­βί­βα­στη η πολι­τι­κή στή­ρι­ξης των καπι­τα­λι­στι­κών κερ­δών με την πραγ­μα­τι­κή προ­στα­σία της υγεί­ας του λαού» ανέ­φε­ρε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ…

Πολιτική
Μ. ΚΟΜΝΗΝΑΚΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα: Κατασταλτική αντίληψη στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις

«Η σημε­ρι­νή συζή­τη­ση για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα γίνε­ται υπό το βάρος μιας απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ανοί­ξει αυτές τις μέρες,…

Πολιτική
Βουλή: Τρεις προτάσεις στο νομοσχέδιο για τη συνεπιμέλεια, υπέβαλε το ΚΚΕ — «Παρών» επί της αρχής

Τρεις προ­τά­σεις, στο πλαί­σιο της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για τη συνε­πι­μέ­λεια, υπέ­βα­λε το ΚΚΕ με ισά­ριθ­μες τρο­πο­λο­γί­ες που κατα­τέ­θη­καν στη…