Περιήγηση: Μαρία Κομνηνάκα

Επικαιρότητα
Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή: Να προσληφθούν άμεσα χειρουργός και αναισθησιολόγος στο Νοσοκομείο Λήμνου

Να προ­σλη­φθεί άμε­σα μόνι­μος αναι­σθη­σιο­λό­γος και χει­ρουρ­γός στο Νοσο­κο­μείο της Λήμνου ζητά με Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση που επα­να­κα­τέ­θε­σε το ΚΚΕ. Συγκεκριμένα,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα: Επιβεβαιώνεται διαρκώς το δόγμα πως ουδείς εξαιρείται των παρακολουθήσεων

«Η ιστο­ρία των παρα­κο­λου­θή­σε­ων ανα­δει­κνύ­ει και τους συγ­γε­νι­κούς δεσμούς που κατα­λή­γουν τελι­κά σε πισώ­πλα­τα μαχαι­ρώ­μα­τα μετα­ξύ των δια­φό­ρων θεσμών του…

Επικαιρότητα
Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ): Να γίνει τώρα αντισεισμικός έλεγχος σε δημόσια κτίρια και μεγάλους εργασιακούς χώρους στη Λέσβο

Την λήψη μέτρων αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας στη Λέσβο απαι­τεί το ΚΚΕ, με αφορ­μή την σει­σμι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα στο νησί.  Η Μαρία Κομνη­νά­κα, βουλευτής…

Επικαιρότητα
Ημερίδα του ΚΚΕ: «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”» (VIDEO-ΦΩΤΟ)

Στο φόντο της εντει­νό­με­νης κατα­στο­λής, των παρα­κο­λου­θή­σε­ων — υπο­κλο­πών, των πυκνών εξε­λί­ξε­ων και συζη­τή­σε­ων γύρω από το «κρά­τος δικαί­ου» και…

Πολιτική
Κυβέρνηση ΝΔ: Εκατομμύρια για τους εφοπλιστές, «τρύπια καλάθια» για τον λαό

Εκα­τομ­μύ­ρια συνε­χί­ζει να προ­σφέ­ρει η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ στους …ανα­ξιο­πα­θού­ντες εφο­πλι­στές της ακτο­πλο­ΐ­ας για τη «βιω­σι­μό­τη­τα» των εται­ρειών τους, την…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μ. Κομνηνάκα: Υπήρξε θάψιμο της υπόθεσης των συνακροάσεων του ΚΚΕ, με σύμπραξη ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

«Από το άπλε­το φως στο βαρύ σκο­τά­δι. Μια Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή δρό­μος…» ανέ­φε­ρε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα, μιλώ­ντας στην…

Παιδεία
Featured Video Play Icon
Μ. Κομνηνάκα: Εκπαιδευτικός αναγκάζεται να διδάσκει αγκαλιά με το μωρό της — Να μη μείνει κανένα παιδί εκτός βρεφικών σταθμών (ΒΙΝΤΕΟ)

Να μη μεί­νει κανέ­να παι­δί εκτός βρε­φι­κών και παι­δι­κών σταθ­μών στη Σαντο­ρί­νη ζήτη­σε η βου­λευ­τής του ΚΚΕ Μαρία Κομνη­νά­κα κατά…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Μαρία Κομνηνάκα από τα Βατερά: Η απουσία της πρόληψης μας κάνει για άλλη μία φορά να μετράμε τις πληγές μας

«Στα Βατε­ρά γίνο­νται απο­κα­ΐ­δια τα επι­χει­ρή­μα­τα της κυβέρ­νη­σης ότι υπάρ­χει πλή­ρης ετοι­μό­τη­τα για την αντι­με­τώ­πι­ση των πυρ­κα­γιών, ότι υπάρ­χει στελέχωση…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας που δίνει «ζεστό χρήμα» στους εφοπλιστές

Σε πασα­ρέ­λα στή­ρι­ξης των ακτο­ο­πλό­ων εφο­πλι­στών μετα­τρέ­πουν και την ολο­μέ­λεια της Βου­λής, όπως έκα­ναν και την αρμό­δια κοι­νο­βου­λευ­τι­κή επι­τρο­πή, η…