Περιήγηση: Ματάνσας

Επικαιρότητα
ΚΟΥΒΑ: «Ελεγχόμενη πυρκαγιά σε φάση εκκαθάρισης», με τεχνικούς όρους ή … “πολύ κουράγιο”, με τη φωνή της καρδιάς

Υπό έλεγ­χο η πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις — Δεύ­τε­ρος πυρο­σβέ­στης νεκρός Οι αρχές της Κού­βας ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα τον θάνα­το ενός…

Επικαιρότητα
Μήνυμα αλληλεγγύης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Θεσσαλονίκης για την πυρκαγιά στο Ματάνσας

Με αφορ­μή την πυρ­κα­γιά στις πετρε­λαϊ­κές εγκα­τα­στά­σεις στο Ματάν­σας, ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης Θεσ­σα­λο­νί­κης εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανακοίνωση…