Περιήγηση: Παιδιά

Παιδεία
. Παφίλης Η οριζόντια ρύθμιση για δύο χρόνια φυλακή δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα
Featured Video Play Icon
Ο Θ. Παφίλης για την τροπολογία που προβλέπει δύο χρόνια φυλάκιση σε όσους δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Τερά­στιο πρό­βλη­μα με κοι­νω­νι­κές δια­στά­σεις δημιουρ­γεί η ορι­ζό­ντια ρύθ­μι­ση για δύο χρό­νια φυλα­κή σε όσους δεν στέλ­νουν τα παι­διά στο…

Παιδεία
Τα αυξανόμενα κρούσματα σε παιδιά και τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας δημιουργούν ανησυχία στα σχολεία

Ανη­συ­χία προ­κα­λεί η αύξη­ση των κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ού στα παι­διά, ανη­συ­χία που επι­τεί­νε­ται από τις δυσοί­ω­νες εκτι­μή­σεις δια­φό­ρων επι­στη­μό­νων και κυρίως…

Προτεινόμενο
Την Παρασκευή 30/7 ανοίγει η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών 12+ — Ποσοστά εμβολιασμών ανά ηλικιακή ομάδα

Ραγδαία αύξη­ση κρου­σμά­των στην παι­δι­κή και εφη­βι­κή ηλι­κία παρα­τη­ρεί­ται στη χώρα μας και τα παι­διά απο­τε­λούν πηγή δια­σπο­ράς, ανέ­φε­ρε η…

Πολιτική
Α. ΠΑΠΑΡΗΓΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Featured Video Play Icon
Αλ. Παπαρήγα: Υπονομεύεται και υποσκάπτεται η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας

Την υπο­νό­μευ­ση και υπό­σκα­ψη του δια­κη­ρυγ­μέ­νου στό­χου του νομο­σχε­δί­ου να εξα­σφα­λί­σει την κοι­νή γονι­κή μέρι­μνα των παι­διών μετά τη λύση…